Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jean Monnet Module

E-administracja - europejskie wyzwania dla administracji publicznej w państwach członkowskich UE i krajach partnerskich

eGovernment - European Challenges for Public Administration in EU Member States and Partner Countries eGovEU+

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Katedra Prawa Europejskiego WPiA


wraz z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie
Instytut Prawa i Ekonomii


zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

E-administracja. Skuteczna, odpowiedzialna i otwarta administracja publiczna w Unii Europejskiej

w dniach 12-13 maja 2021 r.

Tematyka konferencji:

Tematyka konferencji obejmuje analizę wdrożenia i funkcjonowania e-administracji w Polsce i w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu elektronizacji na otwartość, odpowiedzialność a także na racjonalność i skuteczność administracji publicznej. Z procesu transformacji administracji pod wpływem technologii informacyjnych i komunikacyjnych wynikają jednak nie tylko korzyści, ale też zagrożenia. Konferencja jest poświęcona obu tym aspektom. Planowanym przedmiotem dyskusji jest również analiza i ocena prawnych, społecznych, politycznych i ekonomicznych podstaw działania e-administracji oraz uwarunkowań jej rozwoju. Ponieważ polska administracja publiczna funkcjonuje w europejskiej przestrzeni administracyjnej refleksji naukowej wymaga także problematyka e-administracji w UE i innych krajach europejskich, w tym w krajach Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich a także zagadnienie wykorzystania narzędzi elektronicznych w ramach współpracy administracji krajowej i europejskiej.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje takie dziedziny, jak: prawo, ekonomia, nauka o administracji, zarządzanie, historia prawa administracyjnego i administracji. Celem konferencji jest analiza e-administracji z punktu widzenia: aktualnych zmian i tendencji w prawie administracyjnym polskim, unijnym oraz państw europejskich, organizacji i zarządzania w administracji publicznej, koncepcji, priorytetów i działań władz, a także relacji między przedstawicielami administracji publicznej i obywatelami, historycznych oraz społeczno-politycznych uwarunkowań zmian w administracji publicznej wynikających z jej elektronizacji.

Panele:

 1. E-administracja - definicja i podstawy działania

  Poszukiwanie definicji; porównanie z e-rządzeniem; modele wdrażania i działania e-administracji; prawne, społeczne, polityczne i ekonomiczne podstawy e-administracji; zasoby infrastrukturalne i kadrowe; możliwości przechowywania i wykorzystywania danych; realizacja projektów w zakresie e-administracji; planowanie rozwoju e-administracji.

 2. E-administracja jako katalizator transformacji administracji publicznej

  Wpływ e-administracji na: zwiększenie przejrzystości procesu decyzyjnego; upraszczanie procedury administracyjnej; większą odpowiedzialność administracji za podejmowane decyzje; ułatwianie relacji pomiędzy interesariuszami a administracją publiczną; zwiększenie skuteczności działania organów administracji publicznej i efektywności wykorzystania środków publicznych.

 3. E-administracja a transgraniczna współpraca administracji publicznej

  Możliwości oferowane przez e-administrację w zakresie świadczenia transgranicznych usług sektora publicznego dla obywateli i przedsiębiorstw w Europie oraz rozwój i ułatwianie współpracy między organami administracji publicznej między poszczególnymi państwami europejskimi dzięki zastosowaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

 4. E-administracja jako czynnik zwiększający potencjał administracji publicznej w poszczególnych państwach europejskich

  Modernizacja krajowej administracji publicznej wynikająca z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych Polsce i innych krajach UE oraz państwach Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich.

Informacje organizacyjne

 1. Konferencja odbędzie się w formule online za pomocą komunikatora internetowego.

 2. Zgłoszenia udziału wraz z krótkim streszczeniem (około 200 słów) prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2021 wypełniając formularz zgłoszeniowy.

  O zaakceptowaniu referatu Komitet Organizacyjny powiadomi za pomocą poczty elektronicznej. W razie dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Autorzy propozycji otrzymają do dnia 31 marca 2021 informację w sprawie przyjęcia referatu do wygłoszenia. Konspekty referatów w celu umieszczenia ich na stronie internetowej konferencji należy przesyłać do 5 maja 2021 na adres: inga.kawka@uj.edu.pl

  Możliwe jest zgłoszenie udziału w konferencji bez referatu.

 3. Organizatorzy zamierzają wydać artykuły pokonferencyjne w monografii, w punktowanym wydawnictwie z listy MNiSW. Warunkiem druku jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Artykuły należy przesyłać do 31 sierpnia 2021 na adres: inga.kawka@uj.edu.pl

 4. Przewidziany czas wystąpienia na Konferencji to 15 minut + 10 minut na dyskusję.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
w imieniu Organizatorów Konferencji

dr hab. Inga Kawka

Materiały:

Konspekty wystąpień

Komitet Organizacyjny:

Dr hab. Inga Kawka (Przewodnicząca)

Prof. dr hab. Sławomir Dudzik

Prof. UP dr hab. Kazimiera Juszka

Dr hab. Monika Niedźwiedź

Dr Monika Kawczyńska

Dr Łukasz Kozera

Dr Małgorzata Kożuch

Dr Monika Skowrońska

Dr Aleksandra Sołtysińska

Dr Renata Śliwa

Pliki do pobrania
pdf
Jean Monnet Module - zaproszenie
pdf
Program konferencji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron