Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jean Monnet Module
E-administracja - europejskie wyzwania dla administracji publicznej w państwach członkowskich UE i krajach partnerskich

eGovernment - European Challenges for Public Administration in EU Member States and Partner Countries
eGovEU+


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Katedra Prawa Europejskiego WPiA
wraz z Uniwersytetem Pedagogicznym
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

E - administracja
Wyzwania dla cyfrowych usług publicznych w Unii Europejskiej


17-18 maja 2023

Miejsce konferencji

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Bracka 12
Pałac Larischa

Cel i tematyka konferencji:

Tematem konferencji jest wdrażanie i funkcjonowanie e-administracji w Polsce i Europie, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu cyfryzacji na usługi publiczne, takie jak: e-transport, e-edukacja, e-zdrowie, e-opieka społeczna. Proces cyfryzacji administracji przynosi korzyści obejmujące, np. modernizację usług publicznych, ale jednocześnie stawia administrację publiczną przed wyzwaniami dotyczącymi m.in.: konieczności rozwoju infrastruktury teleinformatycznej, poprawy umiejętności cyfrowych, ochroną prywatności i bezpieczeństwa, ponoszenia kosztów digitalizacji, zapewnienia dostępności usług oraz zarządzania transformacją cyfrową.

Celem Konferencji JMM jest analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń generowanych przez proces cyfryzacji administracji świadczącej usługi publiczne. Tematyka Konferencji JMM obejmie zagadnienia prawnych, ekonomicznych, społecznych i politycznych uwarunkowań efektywnego i prawidłowego wdrażania cyfrowych usług publicznych w UE i jej krajach członkowskich. Ambicją Komitetu Organizacyjnego jest stymulowanie i inicjowanie debaty naukowej z udziałem naukowców i praktyków na temat tego, czy technologie informacyjno-komunikacyjne sprawiają, że europejskie i krajowe usługi publiczne są bardziej dostępne, wydajne i sprawiedliwe, reagujące na potrzeby społeczności i skoncentrowane na obywatelach?

Funkcjonowanie polskiej administracji publicznej w europejskiej przestrzeni administracyjnej wymaga również naukowej refleksji nad problematyką usług publicznych online w UE i innych krajach europejskich, w tym w krajach Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na integrację i interoperacyjność cyfrowych usług publicznych w całej Europie. Niezwykle cenne będą również analizy systemów administracyjnych innych niż europejskie, np. amerykańskiego i południowokoreańskiego. Umożliwią one bowiem porównawcze podejście do problemu cyfryzacji usług publicznych.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje, takie dziedziny jak: prawo, ekonomia, nauki o administracji, zarządzanie i nauki o zdrowiu. Cyfrowe usługi publiczne będą analizowane pod kątem: aktualnych zmian i trendów w polskim i europejskim prawie administracyjnym; organizacji i zarządzania w administracji publicznej; priorytetów i działań władz publicznych; relacji między przedstawicielami administracji publicznej a obywatelami; historycznych i społeczno-politycznych uwarunkowań zmian w administracji publicznej wynikających z jej cyfryzacji.

Panele:

 1. Usługi publiczne online dostępne dla obywateli: eID; dokumenty elektroniczne; podpis elektroniczny; e-podatki; e-cło, e-zamówienia publiczne, e-faktury, recepty lekarskie online; e-głosowanie; e-policja; e-opieka zdrowotna; e-edukacja; poczta cyfrowa; sieci elektroniczne do wymiany danych medycznych ze świadczeniodawcami i specjalistami opieki zdrowotnej; inteligentne miasta; jednolity portal cyfrowy.
 2. Wyzwania dla e-usług publicznych: zaufanie do e-administracji; decentralizacja administracji elektronicznej w sformalizowanym i zinstytucjonalizowanym środowisku administracyjnym; zmniejszenie prywatności (totalna inwigilacja); koszty; mała dostępność; fałszywe rozumienie przejrzystości i odpowiedzialności, wykluczenie cyfrowe, cyfryzacja usług publicznych w zrównoważony sposób, transgraniczność usług publicznych w UE oraz etyka w świadczeniu e-usług publicznych.
 3. Uwarunkowania efektywnego wdrażania e-usług publicznych w UE i jej państwach członkowskich: czynniki wzmacniające i hamujące cyfryzację administracji w UE; kultura partycypacyjna i deliberacja; modułowe i elastyczne usługi publiczne, synergia między sektorem publicznym i prywatnym, równy dostęp do technologii, umiejętność korzystania z danych cyfrowych, wartość publiczna technologii, metody wykorzystania technologii do skuteczniejszego kształtowania polityki, przeprojektowane i nowe umiejętności administracji publicznej.
 4. Jak bardzo cyfrowa jest Europa? Oszacowanie postępu cyfrowego w obszarze e-usług publicznych na przykładzie administracji rządowej i samorządowej państw członkowskich UE, krajów Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich. Porównanie europejskich cyfrowych usług publicznych z tymi wprowadzanymi na świecie, np. w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej.

II. Informacje organizacyjne

 1. Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej – stacjonarnie oraz online za pomocą komunikatora internetowego.
 2. Zgłoszenia udziału wraz z krótkim streszczeniem (około 1000 znaków) prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2023 wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod linkiem:
  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2867eNAV6BY6BNrPhqA1rIM4RUMDNPRkNMVUg1WDBBV1FGVkhSWDk2S1k2Wi4u
  O zaakceptowaniu referatu Komitet Organizacyjny powiadomi za pomocą poczty elektronicznej. W razie dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Autorzy propozycji otrzymają do dnia 22 marca 2023 informację o przyjęciu referatu do wygłoszenia. Konspekty referatów w celu umieszczenia ich na stronie internetowej konferencji należy przesyłać do 10 maja 2023 na adres: inga.kawka@uj.edu.pl Możliwe jest zgłoszenie udziału w konferencji bez referatu.
 3. Organizatorzy zamierzają wydać artykuły pokonferencyjne w monografii, w punktowanym wydawnictwie z listy MEN. Warunkiem druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji. Artykuły należy przesyłać do 16 czerwca 2023 na adres: inga.kawka@uj.edu.pl
 4. Przewidziany czas wystąpienia na Konferencji to 15 minut + 10 minut na dyskusję.
 5. Opłata konferencyjna dla osób uczestniczących w konferencji na miejscu z referatem wynosi 850 zł, na miejscu bez referatu – 500 zł. Organizatorzy zapewniają catering, udział w uroczystej kolacji oraz publikację artykułu w monografii. Opłata nie uwzględnia noclegów.
 6. Opłata konferencyjna dla osób uczestniczących w konferencji online wynosi 500 zł.
 7. Uczestnictwo w konferencji online (bez referatu) jest bezpłatne.
 8. Płatności należy dokonać przelewem do dnia 18 kwietnia 2023 na konto Wydziału Prawa i Administracji UJ - PEKAO S.A. O/Kraków:
  • przelew krajowy 71 1240 4722 1111 0000 4853 4484
  • przelew zagraniczny PL 71 1240 4722 1111 0000 4853 4484 kod SWIFT: PKOPPLPW
  tytułem (konieczne): E-administracja 2023 + imię i nazwisko uczestnika

W razie rezygnacji z udziału w Konferencji wpłata nie podlega zwrotowi.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

w imieniu Organizatorów Konferencji

Prof. dr hab. Sławomir Dudzik
Dr hab. Inga Kawka

Materiały

Konspekty wystąpień:

Borka Tushevska Gavrilovikj, Milica Shutova

Marta Grabowska

Yuliia Leheza

Aleksandra Sołtysińska

Alan Beroud

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Inga Kawka (Przewodnicząca)

Prof. dr hab. Sławomir Dudzik

Prof. dr hab. inż Andrzej Kozera

Dr hab. Monika Niedźwiedź

Dr Monika Kawczyńska

Dr Łukasz Kozera

Dr Małgorzata Kożuch

Dr Monika Skowrońska

Dr Aleksandra Sołtysińska

Dr Renata Śliwa

Pliki do pobrania
pdf
Jean Monnet Module - zaproszenie 2023
pdf
Program konferencji
pdf
Plakat
Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron