Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Aleksandra Sołtysińska

Wykształcenie

2001: obrona doktoratu zatytułowanego “Zasada równego traktowania wykonawców w prawie zamówień publicznych w Unii Europejskiej”

1996: rozpoczęcie studiów doktoranckich na Wydziale Prawa I Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

1996: obrona pracy magisterskiej zatytułowanej “Środkowo-europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu"

Doświadczenie zawodowe

od 2008 adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2013-2017, wykładowca w zakresie prawa zamówień publicznych na studiach podyplomowych UJ, Wydział Prawa i Administracji, Kraków “Prawo ochrony środowiska w Polsce i UE”

2008-2011, wykładowca w zakresie prawa ustrojowego UE na studiach podyplomowych UJ, Wydział Prawa i Administracji, Kraków

2009-2017, wykładowca w zakresie prawa zamówień publicznych na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

2006-2007, wykładowca w zakresie prawa zamówień publicznych na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

2007-2011, wykładowca w zakresie prawa zamówień publicznych na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim

2009-2020, wykładowca w zakresie prawa zamówień publicznych na studiach podyplomowych w Uczelni im. Koźmińskiego w Warszawie

Publikacje

 1. Aspekt ekonomiczny, polityczny i społeczny zamówień publicznych (The economic, political and social aspects of public procurement) (in) Szkice o prawie europejskim. Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998,
 2. Zasada równości w europejskim systemie zamówień publicznych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (The principle of equality in the European public procurement system in the light of the case law of the Court of Justice) (in) Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, October 1998,
 3. Procedury odwoławcze we wspólnotowym i polskim prawie zamówień publicznych (Appeal procedures in the Community and Polish public procurement law). (in) Przegląd Legislacyjny 2/1999,
 4. Wprowadzenie (Introduction). (in) Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Sektor użyteczności publicznej (Public Procurement in the European Union. Public utilities sector). Urząd Zamówień Publicznych, Warsaw 2000,
 5. Wpływ prawa wspólnotowego na instytucję przetargu jako formy zawierania umów – rozważania na tle prawa zamówień publicznych (The impact of Community law on the institution of the tender as a form of concluding contracts – consideration in the context of public procurement law). (in) C. Mik (editor) Europeizacja prawa krajowego. Wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego. TNOiK, Toruń 2000,
 6. Instrumentalizacja zamówień publicznych – rozważania na tle unormowań prawa wspólnotowego (Insturmentalization of public procurement – considerations in the contex of Community law). (in) S. Biernat (editor) Studia z prawa Unii Europejskiej w piątą rocznicę utworzenia katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cracow 2000,
 7. Organy zamawiające zobowiązane do udzielania zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego (Contracting authorities obliged to award public contracts in accordance with the provisions of Community law). (in) Grzegorz Łaszczyca (editor) Prawo europejskie a funkcjonowanie organów administracji publicznej, 2003,
 8. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej (Public procurement in the European Union), Zakamycze, Cracow 2004,
 9. Dyrektywy Unii Europejskiej. Nowe regulacje w prawie wspólnotowym (The European Union directives. The new regulations in Community law). (in) Prawo zamówień publicznych 1/2004,
 10. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych (Subcontracting in public procurement). (in) Prawo zamówień publicznych 2/2004,
 11. Porozumienia ramowe w prawie zamówień publicznych Unii Europejskiej (Framework agreements in the public procurement law of the European Union). (in) Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej. Księga pamiątkowa dla uczczenia 70 urodzin Profesora Eugeniusza Piontka, Zakamycze 2005,
 12. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Komentarz (Public procurement in the European Union. Commentary). Zakamycze 2006,
 13. Ogłoszenia w zamówieniach publicznych (Contract notices in public procurement), (co-author Bartłomiej Kardas), Urząd Zamówień Publicznych 2006,
 14. Zasady kwalifikacji wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa ETS (Rules for the qualification of economic operators applying for the award of a public contract in the light of the case law of the ECJ). (in) Europejski Przegląd Sądowy 2006/10,
 15. Poprawa skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych poprzez wprowadzenie wymogu minimalnego okresu zawieszenia typu standstill (Improve of the effectiveness of review procedures in the field of public procurement by intorducing a minimun suspension period requirement standstill). (w) Prawo zamówień publicznych. Wydanie specjalne zawierające publikacje z ogólnopolskiej konferencji naukowej, 11-12 December 2008, Cracow,
 16. Działanie Krajowej Izby Odwoławczej z urzędu w sprawie wspólnotowej (Action of the National Chamber of Appeal of its own motion in a Community matter). (in) XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, (editors) H. Nowicki, J. Sadowy, Urząd Zamówień Publicznych, Warsaw 2009,
 17. Dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (Admissibility of referring to the capacities of other entities). (in) Prawo zamówień publicznych, 2009/4, (co-author Grzegorz Wicik),
 18. Zmiany w polskim prawie zamówień publicznych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (Amendments in the Polish public procurement law after Poland’s accession to the European Union). (in) Przegląd Komunalny 2009/5,
 19. Nowe podejście do zamówień publicznych (A new approach to public procurement), (editor) Hanna Niedziela, Warsaw 2011,
 20. Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz (The European public procurement law. Commentary), Wolters Kluwer, 2012,
 21. Potencjał firmy to w przetargu za mało (The company’s potential is not enough in the tender). (co-autor: Hanna Talago-Sławoj) (in) Dziennik Gazeta Prawna, 8 April 2013,
 22. Chapters: „Opis przedmiotu zamówienia (Public procurement description)” and „Zamówienia sektorowe (Public utilities sector)” (in) Procedury udzielania zamówień publicznych. Urząd Zamówień Publicznych, 2013,
 23. Poland - the national report on public procurement system (in) Public Procurement Law: Limitations, Opportunities and Paradoxes. The XXVI FIDE Congress in Copenhagen, 2014. Neergaard Ulla, Jacqueson Catherine, Skovgaard Olykke Grith (editors),
 24. Zamówienia publiczne: pojęcie udzielania zamówień publicznych, istotna zmiana umowy, zmiana po stronie wykonawcy, wprowadzenie i wyrok TS z 19.06.2008 r. w sprawie C-454/06 (Public procurement: the concept of awarding public procurement, significant contract change, contractor change, intruduction and judgement of the ECJ of 19.06.2008 in case C-454/06). (in) Europejski Przegląd Sądowy, 2014/2,
 25. Zamówienia "bezpośrednie": definicja zamówienia publicznego, uprawnienie do zawarcia umowy z pominięciem obowiązkowych procedur udzielania zamówień publicznych, wprowadzenie i wyrok TS z 18.11.1999 r. w sprawie C-107/98 (Public contracts "in-house": definition of a public contract, the right to conclude a public contract passing over mandatory procurement procedures, introduction and judgement of the ECJ of 18.11.1999 in case C-107/98). (in) Europejski Przegląd Sądowy 2014/3,
 26. Zamówienia publiczne: dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawców przewidziane w prawie krajowym, zasada równego traktowania wykonawców i zasada proporcjonalności przy podejmowaniu środków ograniczających udział w postępowaniach przetargowych, wprowadzenie i wyrok TS z 3.03.2005 r. w sprawach połączonych C-21/03 i C-34/03 (Public procurement: additional exclusion grounds stipulated by national law, the principle of equal treatment and the proportionality principle as regards measures limiting participation in a procurement procedure, introduction and the judgement of the ECJ of 3.03.2005 in cases C-21/03 i C-34/03). (in) Europejski Przegląd Sądowy 2014/4,
 27. Zamówienia publiczne: definicja "podmiotu prawa publicznego" jako zamawiającego, zakres działalności polegającej na zaspokajaniu potrzeb w interesie ogólnym, teoria infekcji, wprowadzenie i wyrok TS z 15.01.1998 r. w sprawie C-44/96 (Public procurement: the definition of "bodies governed by public law" as contracting authorities, the scope of activity for the specific purpose of meeting needs in the general interest, the infection theory, intruduction and judgement of the ECJ of 15.01.1998 in case C-44/96). (in) Europejski Przegląd Sądowy 2014/5,
 28. Zamówienia publiczne: procedury odwoławcze, pojęcie "interes w uzyskaniu danego zamówienia publicznego", dopuszczalność indywidualnej skargi jednego z członków konsorcjum, wprowadzenie i wyrok TS z 8.09.2005 r. w sprawie C-129/04 (Public procurement: review procedures, definition of "having an interest in obtaining a particular contract", admissibility of consortium's member's individual appeal, introduction and judgement of the ECJ of8.09.2005 in case C-129/04). (in) Europejski Przegląd Sądowy 2014/6,
 29. Zamówienia publiczne: pojęcie "decyzji" instytucji zamawiającej podlegające zaskarżeniu, bezpośredni skutek przepisów dyrektywy odwoławczej, wprowadzenie i wyrok TS z 2.06.2005 r. w sprawie C-15/04 (Public procurement: definition of a procuring authority's decision as a subject of an appeal, direct effect of the remedies directive's provisions, introduction and judgement of the ECJ of 2.06.2005 in case C-15/04). (in) Europejski Przegląd Sądowy 2014/7,
 30. Zamówienia publiczne: procedury odwoławcze, termin wniesienia odwołania, obowiązek doręczenia uzasadnienia decyzji instytucji zamawiającej, wprowadzenie i wyrok TS z 28.01.2010 r. w sprawie C-406/08 (Public procurement: review procedures, time limits for applying for review, obligation to send a summary of the relevant reasons of a contracting authority's decision, introduction and judgement of the ECJ of 28.01.2010 in case C-406/08). (in) Europejski Przegląd Sądowy 2014/8,
 31. Zamówienia publiczne: warunki podmiotowe, określenie wymogu zdolności ekonomicznej przy uwzględnieniu ustawodawstwa krajowego, możliwość powołania się na zasoby innych podmiotów, wprowadzenie i wyrok TS z 18.10.2012 r. w sprawie C-218/11 (Public procurement: selection criteria, specification concerning economic and financial standing in accordance with national law, opportunity to rely on the capacities of other entities, introduction and judgement of the ECJ of 18.10.2012 in case C-218/11). (in) Europejski Przegląd Sądowy 2014/9,
 32. Zamówienia publiczne: możliwość powołania się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunku podmiotowego określonego przez zamawiającego, konieczność weryfikacji możliwości wykorzystania zasobów innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia publicznego, wprowadzenie i wyrok TS z 2.12.1999 r. w sprawie C-176/98 (Public procurement: reliance on the capacities of other entities to prove fulfilment of the relevant selection criteria, requirement of verification of capacities and resources disposal during the execution of a contract, intruduction and judgement of the ECJ of 2.12.1999 in case C-176/98). (in) Europejski Przegląd Sądowy 2014/10,
 33. Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na kształtowanie się regulacji prawnych w dziedzinie zamówień publicznych (The ECJ jurisprudence influence on legal regulation in public procurement law). (in) Zamówienia Publiczne. Doradca 2015/6,
 34. Nowe tendencje w zakresie podstaw wykluczenia wykonawców: stosowanie zasady proporcjonalności (The ECJ jurisprudence influence on legal regulation in public procurement law) (in) Prawo zamówień publicznych stan obecny i kierunki zmian, (editors) Nowicki Henryk, Nowicki Paweł, Wydawnictwo Presscom, Wrocław 2015,
 35. Zasada proporcjonalności w odniesieniu do warunków wymaganych od konkurentów (The ECJ jurisprudence influence on legal regulation in public procurement law). (in) Prawo zamówień publicznych 2015/4,
 36. Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz (The European public procurement law. Commentary), (co-author Talago-Sławoj Hanna), Wolters 2016,
 37. Fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na tle dyrektyw europejskich (The ECJ jurisprudence influence on legal regulation in public procurement law). (in) Prawo zamówień publicznych 2016/2,
 38. Interes w uzyskaniu zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa TSUE (Interest in obtaining a particular contract in the light of EU and Polish Law). (in) Europejski Przegląd Sądowy 2017/1,
 39. Kwalifikacja wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne (Qualification of contractors jointly applying for a public contract). (in) Prawo zamówień publicznych 2017/1,
 40. Unieważnienie umowy i roszczenia odszkodowawcze jako środki ochrony prawnej po zawarciu umowy (Ineffectiveness and damages - remedies available when the contract is concluded). (in) Zamówienia publiczne. Doradca 2017/11,
 41. Implementacja prawa unijnego w dziedzinie zamówień publicznych w Wielkiej Brytanii (Implementation of European Union Public Procurement Law in Great Britain). (in) Prawo Zamówień Publicznych 2016/4,
 42. Charakter specyfikacji istotnych warunków zamówienia​ jako instrumentu gwarantującego przestrzeganie zasady przejrzystości (Tender specification as a measure ensuring the application of the transparency principle). (co-author Talago-Sławoj Hanna), Prawo Zamówień Publicznych 2018/1,
 43. Polskie przepisy dotyczące wykluczania wykonawców są zgodne z prawem UE (Polish regulations concerning economic operators' exclusion complies with EU law). (co-author Piotr Bogdanowicz), Dziennik Gazeta Prawna 2019/66,
 44. Zamówienia publiczne (Public procurement) (in) Kamienie milowe orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: obywatelstwo unijne, zamówienia publiczne, ochrona środowiska, pomoc państwa, fundusze unijne, prawo autorskie, (editor) Stanisław Biernat, Wolters Kluwer, Warsaw,
 45. Projekt nowego Pzp (Comments on the new public procurement law) (in) Zamówienia publiczne. Doradca, 2019/3,
 46. Zasady jawności I przejrzystości w procesie udzielania zamówienia publicznego – wybrane zagadnienia (Principles of openness and transparency in the public procurement process : selected issues) (co-author Talago-Sławoj Hanna) (in) Prawo Zamówień Publicznych 2019/1,
 47. Informatyzacja zamówień publicznych w świetle regulacji unijnych (Computerization of public procurement in the light of EU regulations) (in) Prawo Zamówień Publicznych 2019/4,
 48. Zamówienia publiczne w czasie epidemii COVID-19 (Public contracts during the COVID-19 epidemic) (in) Europejski Przegląd Sądowy 2020/6.

​Informacje uzupełniające

 • sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie,
 • członek komisji kwalifikacyjnej przeprowadzającej nabór do Krajowej Izby Odwoławczej (2007-2017),
 • członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron