Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Inga Kawka

Wykształcenie

2016: habilitacja w dyscyplinie nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ze specjalnością prawo europejskie, na podstawie monografii - Gospodarcza działalność usługowa w prawie polskim w świetle unijnej swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług, Wolters Kluwer, Kraków 2015, ss. 550.

2005: obrona pracy doktorskiej, Rola krajowych organów regulacyjnych w sprawach telekomunikacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Problematyka prawna.

2000: rozpoczęcie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim (Katedra Prawa Europejskiego)

2000: obrona pracy magisterskiej, Zamówienia publiczne w prawie wspólnotowym. Procedury odwoławcze.

1998: studia na Uniwersytecie Aix-Marseille III (jeden semestr, stypendium Rządu Francuskiego)

1995: przyjęcie na studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe

2019 do chwili obecnej: adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego, (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński),

2016: profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

2015-2019: Kierownik Katedry Prawa Europejskiego i Administracyjnego (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),

2013-2017: wykłady na temat obowiązków krajowej administracji publicznej w zakresie stosowania prawa UE (podyplomowe studia Prawo ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim - Uniwersytet Jagielloński).

2007-2011: wykłady z zakresu unijnego prawa telekomunikacyjnego i swobodnego przepływu towarów (podyplomowe studia Prawo europejskie - Uniwersytet Jagielloński),

2006 -2016: adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego (Kraków),

2006: wykłady z zakresu prawa konkurencji WE i regulacji sektorowych w ramach programu Socrates-Erasmus (Uniwersytet Paris III - Sorbonne Nouvelle, Paryż),

2001: rozpoczęcie pracy w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

2000 -2001: Wykłady z zakresu prawa wspólnotowego dla urzędników z Małopolski oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu Tempus (Uniwersytet Jagielloński, Kraków).

Publikacje

Monografie:

 1. Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej. Problematyka prawna, Zakamycze, Zakamycze, Kraków 2006, ss. 511.
 2. Zasady dobrego rządzenia w prawie Unii Europejskiej. Sektory infrastrukturalne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, ss. 246.
 3. Gospodarcza działalność usługowa w prawie polskim w świetle unijnych swobód przedsiębiorczości i świadczenia usług, Wolters Kluwer, Kraków 2015, ss. 550.
 4. M. Kożuch – współautorka, Prawne aspekty świadczenia usług w Szwajcarii przez małe i średnie przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018, ss. 252.

Redakcja monografii:

 1. Redaktor Naczelna czasopisma naukowego Rocznik Administracji Publicznej, nr 2015(1), nr 2016(2), nr 2017(3), nr 2018 (4), nr 2019 (5).
 2. Les exilés polonais en France et la réorganisation pacifique de l’Europe (1940-1989), A. Marès, W. Prażuch, I. Kawka (red.), Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2017, ss. 376 .
 3. Exils d’Europe médiane en France dans la seconde moitié du XXe siècle, A. Marès, W. Prażuch, I. Kawka (red.), Paris 2017, ss. 243.

Artykuły:

 1. Wdrażanie wspólnotowych dyrektyw odwoławczych dotyczących zamówień publicznych do prawa państw członkowskich (na przykładzie Francji), w: Studia z prawa Unii Europejskiej, S. Biernat (red.), Kraków 2000, s. 387-406.
 2. Tworzenie wspólnego rynku zamówień publicznych, w: Prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, A. Mania (red.), Kraków 2001, s. 95-116.
 3. Europejskie telekomunikacyjne narodowe organy regulacyjne – wspólnotowe projekty zmian, (European National Telecommunications Regulatory Authorities – Community Proposals for Changes) w: Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, C. Mik (red.), Toruń 2002, s. 251-265.
 4. Recenzja książki: Marek Szydło, Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa. wobec gospodarki, Warszawa 2005, w: Annales Akademiae Pedagogicae Cracoviensis – Studia Politologica III, s. 271-273.
 5. Podstawowe założenia wspólnotowej polityki telekomunikacyjnej wynikające z pakietu regulacyjnego w sprawie łączności elektronicznej z 2002 r., „Annales Akademiae Pedagogicae Cracoviensis – Studia Politologica III” 2007, s. 134-150.
 6. Zasada dobrej administracji w prawie wspólnotowym, w: Zasady ogólne prawa wspólnotowego, C. Mik (red.), Toruń 2007, s. 189-224.
 7. Idea dobrego rządzenia w prawie Unii Europejskiej – nowe tendencje, w: Kontynuacje i nowatorstwo w świecie współczesnych idei, M. Mikołajczyk, M. Śliwa (red.), Kraków 2008, s. 91-104.
 8. Nowe technologie jako wyzwanie wspólnotowego prawa łączności elektronicznej, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2008, vol. VI, s. 119-142.
 9. Rola administracji europejskiej w regulowaniu sektorów infrastrukturalnych, „Problemy Zarządzania” 2008, nr 1, s. 108- 124.
 10. Roaming międzynarodowy we wspólnotowym prawie łączności elektronicznej, w: Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje, S. Biernat, S. Dudzik (red.), Kraków 2009, s. 371-393.
 11. Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie nowych mediów audiowizualnych, w: Prawo, etyka czy rynek. Zmiany w polskich mediach po 1989 roku, K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa (red.), Toruń 2010, s. 69-79.
 12. Recenzja książki: Łukasz Kozera, Regulacje prawne i ekonomiczne w gospodarce Czech 1994- 2002 (teksty źródłowe), ss. 177, w: Współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej, A. Kozera (red.), Pińczów 2010, s. 189-193.
 13. Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na polskie prawo telekomunikacyjne, w: Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w UE, S. Biernat, S. Dudzik (red.), Warszawa 2011, s. 391-404.
 14. The European Union Cohesion Policy and the Limitation of the Negative Results of the Economic Crisis, w: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Žilina 2011, s. 257-262.
 15. Traktat z Lizbony wobec braku zaufania obywateli państw członkowskich do instytucji Unii Europejskiej, w: Studia europejskie z zakresu prawa, polityki, gospodarki, R. Kłaczyński (red.), Kielce 2011, s. 41-55.
 16. Ograniczenia i reguły w procesie europeizacji prawa państw członkowskich, w: Polaków portret niedokończony. Studia z zakresu historii, prawa, politologii, A. Kozera, R. Kłaczyński, Ł. Kozera (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, s. 450-468.
 17. Droit communautaire de la concurrence et régulation sectorielle (exemple du droit des télécommunications) w: Direito das Infraestruturas. Um Estuda dos Distintos Mercados Regulados, A. Saddy, A. L. Martínez (red.), Rio de Janeiro 2011, s. 1075-1087.
 18. Komentarz do art. 298 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w: Komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, A. Wróbel, D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny (red.), Warszawa 2012, s. 776- 792.
 19. Better Governance of the Single Market – European Way to Overcome the Economic Crisis, w: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Žilina 2012, s. 243-248.
 20. Single European Market as an Element of Economic Security of the European Union Using Freedom of Establishment as an Example, w: Cycпiльcтвo, eкoнoмiка,безпека. Збiрник наукoвих праць. A. Kozera (red.), Житомр – Пiньчув 2012, s. 14-34.
 21. Le bilan de l’adhésion de la République de Pologne à l’Union européenne, “Revue de l’Union européenne” 2012, nr 555, s. 108-115.
 22. Rights of an Undertaking in Proceedings Regarding Commitment Decisions under Article 9 of Regulation 1/2003, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2012, vol. 5(6), s. 169-192, online: http://ssrn.com/abstract=2130862
 23. Kompetencje Unii Europejskiej i państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, „Annales Akademiae Pedagogicae Cracoviensis – Studia Politologica VII”, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa 2012, nr 119, s. 45-56.
 24. Commission guidelines on market analysis and the assessment of significant market power do not impose obligations on individuals. Case comment to the preliminary ruling of the Court of Justice of the European Union of 12 May 2011 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (PTC) v Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (C-410/09), “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” 2012, vol. 5(7), s. 275-282.
 25. Indirect methods of integration into the legal system of European Union Member States, “Juridical Science” 2013, nr, 3, s. 14-27.
 26. L’ européanisation des règles procédurales en matière d’accès aux activités de service dans les systèmes juridiques français et polonais, in : Journées juridiques franco-polonaises. Le jeu des influences croiosées du droit français, du droit européen et du droit des autres pays européens, K. Wojtyczek (red.), Paris 2013, s. 261-282.
 27. Problem pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w orzecznictwie francuskiej Rady Konstytucyjnej, w: Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, S. Dudzik, N. Półtorak (red.) Wolters Kluwer, Warszawa 2013 s. 259-273.
 28. National Regulatory Authority in Telecommunications, w: Telecommunications Regulation in Poland, S. Piątek (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 37-59.
 29. Adaptation of the Macedonian legislation to the European Union acquis, “Politeja” 2014, nr 29.
 30. Injusticiabilité et accès individuel à la justice de l’Union européenne, in : Injusticiabilité. Echanges franco-polonais, P. Serrand, P. Szwedo (red.), Paris 2014, s. 139-156.
 31. S. Dudzik - współautor, Przekształcenia ustroju administracji publicznej w Polsce pod wpływem prawa Unii Europejskiej, w: Europeizacja prawa administracyjnego. System prawa administracyjnego. Tom 3, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 491-553.
 32. Przekształcenia polskiego prawa telekomunikacyjnego pod wpływem prawa Unii Europejskiej, w: Europeizacja prawa administracyjnego. System prawa administracyjnego. Tom 3, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 693-709.
 33. The Movement of Services Between the European Union and Switzerland, “Croatian Yearbook of European Law & Policy” 2014, nr 10, s. 325-340.
 34. Bezpieczeństwo informacji w Internecie – wybrane aspekty prawne ochrony danych osobowych i prywatności, w: Bezpieczeństwo wczoraj i dziś. Studia z zakresu bezpieczeństwa państwa, M. Śliwa, A. Żebrowski, R. Kłaczyński (red.), Kraków 2014, s. 208-228.
 35. L’européanisation des règles procédurales en matière d’accès aux activités de service dans les systèmes juridiques français et polonais, w: Journées juridiques franco-polonaises. Le jeu des influences croiosées du droit français, du droit européen et du droit des autres pays européens, K. Wojtyczek (red.), mare&martin, Paris 2013, s. 261-282.
 36. Injusticiabilité et accès individuel à la justice de l’Union européenne, w: Injusticiabilité. Echanges franco-polonais, P. Serrand, P. Szwedo (red.), mare&martin, Paris 2014, s. 139-156.
 37. La cooperation administrative entre les Etats membres de l’Union européenne en matière de libre prestation de services, w: Deuxièmes journées juridiques franco-polonaises, w: Convergence et divergence entre systèmes juridiques, mare&martin, Paris 2015.
 38. Definicja zawodu dziennikarza w prawie Unii Europejskiej, w: Modele współczesnego dziennikarstwa, K. Wolny-Zmorzyński, P. Urbaniak, K. Bernat (red.), Wrocław 2015, s. 169-177.
 39. Integrated territorial investments (ITI): a challenge for the municipal policy from the Polish perspective, w: Aktuálne výzvy a problémy verejnej správy II. Perspektívy komunálnej politiky na Slovensku po voľbách v roku 2014, Koszyce 2015, s. 57-67.
 40. Metody tworzenia jednolitego europejskiego rynku usług, „Rocznik Administracji Publicznej” 2015 (1), s. 117–144.
 41. Ł. Kozera - współautor, The Polish Parliament in the European Union, „Revue des Affaires Européennes” (Law & European Affairs) 2015/3, s. 521-532.
 42. The dialogue between the ECJ and the EFTA Court from the perspective of the homogeneity principle, Geneva Jean Monnet Working Papers – 2016, n° 10/2016, http://www.ceje.ch/files/5914/6366/2735/Geneva_JMWP_10-Kawka.pdf
 43. Prawna i etyczna regulacja mediów, w: Zeszyty Prasoznawcze. Analiza zawartości [1957-2012]. Metody, tematy, autorzy, M. Kawka, R. Filas, P. Płaneta (red.), Kraków 2016, s. 119-129.
 44. Activité de Jan Kułakowski – syndycalisme, Solidarność et exil, w: Les exilés polonais en France et la réorganisation pacifique de l’Europe (1940-1989), A. Marès, W. Prożuch, I. Kawka (red.), Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2017, s. 199-211.
 45. Działalność Jana Kułakowskiego na rzecz Polski w europejskim ruchu syndykalistycznym, „Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne” 2017, tom XXV, s. 125-135.
 46. W. Prażuch - współautor, Działalność emigracyjnych ugrupowań środkowoeuropejskich w okresie zimnej wojny. Grupy nacisku czy dyplomacja sui generis, w: 1815 – 2015. W dwusetną rocznicę protokołu dyplomatycznego, E. Alabrudzińska (red.), Toruń 2017, s. 34-61.
 47. Le Conseil de l’Europe, gardien de la solidarité culturelle de l’Europe (1949-1956), w: L’européanité en Europe Médiane, A. Cattaruzza, F. Dessberg (red.), Honoré Champion Éditeur, Paris, 2018, s. 61-74.
 48. The Model of the Integration of the Swiss Confederation with the European Union, Verejná správa a spoločnosť, nr XIX(1), 2018, s. 37-48, http://www.vsas.fvs.upjs.sk/files/39_vsas_2017_02-asopis-1_2018_final.pdf
 49. Łukasz Kozera - współautor, Prawne aspekty podejmowania pracy w Polsce przez cudzoziemców z państw spoza Unii Europejskiej, Rocznik Administracji Publicznej, nr 2019(5), s. 40-59.
 50. Le principe de réciprocité dans les accords bilatéraux entre l'Union européenne et la Suisse, w: La réciprocité, dimensions théologiques, juridiques et autres, Christine Mengès-Le Pape (red.), Presse d'Universite Toulouse 1 Capitole, 2019, s. 495-505.
 51. Wieloletni budżet Unii Europejskiej jako instrument europejskiej solidarności w walce z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19, „Europejski Przegląd Sądowy” 2020, nr 7(178), s. 29-40.
 52. Europeizacja belgijskiej administracji publicznej, „Problems of Economics and Law” 2020, vol. 4.

​Informacje dodatkowe

Nagrody:

I Nagroda Fundacji Promocji Prawa Europejskiego za książkę Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej. Problematyka prawna, Zakamycze, Kraków 2006, ss. 511.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego za książkę Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej. Problematyka prawna, Zakamycze, Kraków 2006, ss. 511.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego za książkę Gospodarcza działalność usługowa w prawie polskim w świetle unijnych swobód przedsiębiorczości i świadczenia usług, Wolters Kluwer, Kraków 2015, ss. 550.

Kierowanie projektami:

Kierownik projektu Jean Monnet Module (ERASMUS+) - Krajowa administracja publiczna a integracja europejska, (2016-2019).

Kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) - Przepływ usług między Unią Europejską a Szwajcarią. Współpraca czy integracja porządków prawnych? (2014-2017).

Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism:

Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Juridical Science.

Członek Rady Naukowej czasopisma Przegląd Europejski/European Review.

Redaktor naczelna czasopisma Rocznik Administracji Publicznej (2015-2019).

Członek Rady Naukowej czasopisma Rocznik Administracji Publicznej.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron