Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Łukasz Kozera

Wykształcenie

2016: profesor nadzwyczajny (docent) nauk prawnych, specjalizacja - prawo gospodarcze i finansowe, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicach

2008: doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

2006: ukończenie aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Kielcach

2004: rozpoczęcie studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

2003: magister prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie.

Doświadczenie zawodowe

2017 - do chwili obecnej: wykładowca - Wydział Prawa, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego (Uniwersytet Lipiński)

2008 – 2017: adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

2013: Wykładowca prawa finansowego w ramach programu Erasmus Staff Mobility na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja),

2010: Staż naukowy na Podkarpackim Uniwersytecie Narodowym w Iwano-Frankowsku na Ukrainie

Publikacje

 1. Zarys administracyjny niemieckiej okupacji Generalnej Guberni, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Chełm 2008, ss. 309.
 2. Handel Polski i Słowacji w latach 1994-2002: regulacje prawne: (teksty źródłowe), Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych, Kielce 2009, ss. 155.
 3. Regulacje prawne i ekonomiczne w gospodarce Czech: 1994-2002 Komentarz i teksty źródłowe, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 2009, ss. 177.
 4. Finansowanie samorządu terytorialnego: regulacje prawno-ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe WSUZ, Kielce 2009, ss. 119
 5. Suspil'stvo, ekonomika, bezpeka. No 3: zbirnik naukovih prac', red. Łukasz Kozera, Olena Poliŝuk, Viŝa Ŝkola kvalifikaciï, Žitomir 2012, ss. 104.
 6. Europejskie studia społeczno-gospodarcze. No 1, red. Skyba Mykola, Łukasz Kozera, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, Kielce 2013, ss. 108.
 7. Europejskie studia społeczno-gospodarcze. No 2, red. Skyba Mykola, Łukasz Kozera, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, Kielce 2013, ss. 97.
 8. Europejskie studia społeczno-gospodarcze. No 3, red. Robert Kłaczyński, Łukasz Kozera, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, Kielce 2013, ss. 131.
 9. Europejskie studia społeczno-gospodarcze. No 4, red. Robert Kłaczyński, Łukasz Kozera, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, Kielce 2014, ss. 148.
 10. Europejskie studia społeczno-gospodarcze. No 6, red. Karol Bieniek, Łukasz Kozera, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, Kielce 2014, ss. 111
 11. Europejskie studia społeczno-gospodarcze. No 7, red. Łukasz Kozera, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, Kielce 2014, ss. 75.
 12. Wybrane zagadnienia unijnej polityki regionalnej na przykładzie województwa świętokrzyskiego, [ in:] „Państwo i Społeczeństwo” nr 2/ 2010 (ROK X), 2010, s. 51-62.
 13. Transformacja systemu bankowego PRL, [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica V”, Folia 87, 2011, s. 104-114.
 14. Ł. Kozera, A. Kozera (coauthor), Bepieczeństwo transakcji kredytowych w świetle regulacji nadzoru bankowego, [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica”, VIII, Folia 119, 2012, s. 121-139.
 15. Prawne podstawy funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, [w:] Zbornik Mlada Veda 2008 - Veda a krizowe situacie, Żilina 2008.
 16. Organizacja systemu podatków w Słowacji, [w:] Współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej, T. 1, red. A. Kozera, Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych, Kielce 2008, s. 125-132.
 17. Przepływy finansowe w handlu zagranicznym Polski i Słowacji w latach 1993-1999, [w:] Współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej, T. 2, red. A. Kozera, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 2009, s. 84-89.
 18. Mediacja na rynku finansowym w dobie kryzysu, [w:] Młoda Politologia: młode demokracje - 20 lat transformacji systemowej w Europie Środkowej 1989-2009: płaszczyzna gospodarcza i polityczna, red. J. Jarosiński, W. Saletra, Perpetuum Mobile, Kielce 2009, s. 17-25.
 19. Problemy rozwoju rosyjskiego systemu bankowego w latach 1999-2000, [w:] Gospodarka, finanse, społeczeństwo, T. 1, red. Ł. Kozera, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 2009, s. 77-87.
 20. Prawne i finansowe podstawy udziału administracji państwowej w rozwoju regionalnym, [w:] Gospodarka, finanse, społeczeństwo, T. 1, red. Ł. Kozera, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 2009, s. 59-77.
 21. Warunki prawno-finansowe kształtujące atrakcyjność inwestycyjną Polski, [w:] Gospodarka, finanse, społeczeństwo, T. 2, red. Ł. Kozera, Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych, Kielce 2009, s. 13-21.
 22. Samorząd województwa w budowaniu regionalnego potencjału inwestycyjnego, [w:] Gospodarka, finanse, społeczeństwo, T. 2, red. Ł. Kozera, Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych, Kielce 2009, s. 77-89.
 23. Banki a kryzys gospodarczy, [w:] Zbornik Interpolis’09, Bańska Bystrzyca 2009, s. 437-442.
 24. UNICR EDIT GROUP na Ukrainie jako przykład działalności korporacyjnej, [w:] Konkurencyjność w warunkach globalizacji. Rzeczywistość, problemy i perspektywy, Żytomierz – Kijów 2010, s. 62-65.
 25. Polski system bankowy w latach 1989-2009, [w:] Młode demokracje: 20 lat transformacji systemowej w Europie Środkowej 1989-2009 : płaszczyzna gospodarcza i polityczna, red. W. Saletra, J. Jarosiński, Perpetuum Mobile, Kielce 2010, s. 121-132.
 26. Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego, [w:] Problemy ekonomiczno-społeczne współczesnej Europy, red. W. J. Dziak, Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia, Warszawa 2010, s. 77-82.
 27. Ekspansja rynkowa polskich banków na Ukrainie, [w:] Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie: I Ogólnopolski Kongres Politologii, Warszawa 22-24 września 2009, red. J. Jarosiński, Perpetuum Mobile Uberman, Kielce 2010, s. 133-140.
 28. Rola banków na rynku papierów wartościowych, [w:] Problemy ekonomiczno-społeczne współczesnej Europy, red. W. J. Dziak, Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia, Warszawa 2010, s. 7-17.
 29. The legal bases of the railway transport security system management in Poland, [w:] Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, red. J. Bujňák, Žilinská Univerzita, Žilina 2010, s. 411-417.
 30. Ryzyko w gospodarce finansowej banków, [w:] Studia europejskie z zakresu prawa, polityki, gospodarki, red. R. Kłaczyński, Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych, Kielce 2011, s. 127-136.
 31. Wybrane problemy z zakresu zabezpieczeń wierzytelności kredytowych banków, [w:] Polaków portret niedokończony. Studia z zakresu historii, prawa, politologii, red. A. Kozera, R. Kłaczyński, Ł. Kozera, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, s. 469-481.
 32. Unia Europejska a kryzys finansowy, [w:] Riesenie krizovych situacii v specifickom prostredi, red. T. Coerova, Uniwersytet w Żylinie, Żylina 2011, s. 335-341.
 33. Ryzyko gospodarcze Polski a wejście do strefy euro, [w:] Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym, red. M. Marszałek, G. Sobolewski, T. Konopka, A. Cyran, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Kielce 2011, s. 59-63.
 34. Legal procedings brought before the curt of first instance in the European Union countries, [w:] The socio-economic policy leases in transformation contracts: macro and microeconomic aspects, Uniwersytet Agrarny w Połtawie, Połtawa 2011, s. 12-16.
 35. Wirtschaftsverwaltung - Begriffserklärung und Funktionen, [w:] Aktuálne problémy a výzvy verejnej správy: recenzovaný zborník príspevkov z vedeckiej konferencie s medzinárodnou účast,ou konanej dňa 21. novembra 2012 v Košiciach / [Drahomíra Ondrová], Košice : TypoPress - lačiareň, 2012, s. 150-161.
 36. Europejska rada ds. ryzyka systemowego a ochrona finansowa obywateli państw członkowskich, [ in:] Riadenie bezpečnosti zložitých systémov : medezinârodný vedecko-odborný seminâr 20. - 24. februâra 2012, red. Jozef Matis, Eva Zâvodnâ, Akadémia Ozbrojených Síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikulâš 2012, s. 222-225.
 37. Diapazon upravlinnâ, sektori í funkcíï deržavnih fínansív, [w:] Suspil'stvo, ekonomika, bezpeka. No 3 : zbirnik naukovih prac', red. Ł. Kozera, O. Poliŝuk, Viŝa Ŝkola kvalifikaciï, Žitomir 2012, s. 70-80.
 38. Inwestycje Banku Światowego na Ukrainie, [w:] Suspil'stvo, ekonomika, bezpeka. No 2 : zbirnik naukovih prac', red. R. Klačin'skij, I. Sauh, Viŝa Ŝkola kvalifikaciï, Žitomir 2012, s. 82-93.
 39. Europejski Bank Centralny w systemie prawnym Unii Europejskiej, [w:] Młoda politologia. Quo vadis, Polsko? Quo vadis, europejska demokracjo?, red. J. Jarosiński, Perpetuum Mobile, Kielce 2012, s. 157-162.
 40. Procedura przyznawania zezwoleń, koncesji, licencji na prowadzenie działalności gospodarczej, [w:] Suspil'stvo, ekonomika, bezpeka. No 5 : zbirnik naukovih prac, red. Andžej Kozera, Viŝa Ŝkola kvalifikaciï, Žitomir : Pin'čuv 2013, s. 38-59.
 41. Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich Unii Europejskiej [w:] Europejskie Studia Społeczno-Gospodarcze. No 7, red. Łukasz Kozera, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, Kraków 2014, s. 5-17.
 42. Zawody zaufania publicznego w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym [dokument elektroniczny], [w:] Riadenie Bezpečnosti Zložitých Systémov: Medzinárodná Vedecko-Odborná Konferencia, 24. - 28.2.2014 Liptovský Mikuláš, Slovakia: zborník vedeckých a odborných prác, red. Jozef Matis, Eva Révayová, Akadémia Ozbrojených Síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš 2014, s. 312-319.
 43. Zarządzanie kryzysowe na poziomie lokalnym, [w:] Riadenie Bezpečnosti Zložitých Systémov: 5. Medzinárodná Vedecko-Odborná Konferencia, 23. - 27.2.2015 Liptovský Mikuláš, Slovakia : zborník vedeckých a odbornýchprác, red. Jozef Matis, Zuzana Berníková, Akadémia Ozbrojených Síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš 2015, s. 207-212.
 44. Bezpieczeństwo w polityce społecznej, [w:] Europejskie Studia Społeczno-Gospodarcze, nr 8 [dokument elektroniczny], red. Andrzej Kozera, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, Kraków 2015, s. 144-197.
 45. I. Kawka (współautor), The Polish Parliament in the European Union, „Revue des Affaires Européennes” (Law & European Affairs) 2015/3, s. 521-532.
 46. Izby Rolnicze w systemie gospodarczym Polski, [w:] Europejskie Studia Społeczno-Gospodarcze, nr 8 [dokument elektroniczny], red. Andrzej Kozera, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, Kraków 2015, s. 67-75
 47. Zabezpieczenia wierzytelności bankowych (w prawe bankowym), ESPN, Kraków 2015, ss. 261
 48. R. Kłaczyński (współautor), Gaz łupkowy w Polsce: zarys ekonomiczny, polityczny i prawny, [w:] Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski. T. 2, red. Ewa Maj, Wojciech Sokół, Anna Szwed-Walczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, s. 293-308
 49. R. Kłaczyński (wspołautor), Shale Gas in Poland: Financial. Political and Legal Outline, [w:] Bezpieczeństwo Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, red. Andrzej Żebrowski, Łukasz Zweiffel, Katarzyna Kowalska, Wydawnictwo Naukowe UP im. KEN w Krakowie, Kraków 2018, s. 143-158.
 50. Samorząd – zmiany ewolucyjne czy rewolucyjne? Recenzja monografii dr. Krzysztofa Gawkowskiego pod tytułem Administracja samorządowa w teorii i praktyce, Toruń 2017, ss. 276 [Changes in Local Government: Evolution or Revolution? A review of Krzysztof Gawkowski’s monograph Local Government Administration in Theory and Practice], Rocznik Administracji Publicznej, 2018 (4), s. 292-295.
 51. Zarządzanie kadrami w samorządzie terytorialnym, in: Wybrane problemy bezpieczeństwa, Tom 1., red. Ewa Fogelzang-Adler, Edyta Sadowska, Wydawnictwo Naukowe UP im. KEN w Krakowie, Kraków 2018, s. 7-15.
 52. Ł. Kozera, I. Kawka (współautor), Prawne aspekty podejmowania pracy w Polsce przez cudzoziemców z państw spoza Unii Europejskiej, [Legal Aspects of Employment of Foreign Nationals from Non-EU Countries in Poland], Public Administration Yearbook, No. 2019(5), s. 40-59.

​Inforamcje dodatkowe

2010/2011: laureat konkursu „Wiedza z pasją. Promujemy młodych naukowców” Projekt PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce - realizowany przez Wyższą Szkołę Handlową im. Bolesława Markowskiego w Kielcach. Sylwetka naukowca została opublikowana w pamiątkowym albumie wśród 28 polskich młodych naukowców.

2011-2012: wice Przewodniczący Międzynarodowego Zespołu Naukowo- Badawczego w projekcie Przemiany polityczne i społeczno-ekonomiczne oraz zasady bezpieczeństwa w systemie ustrojowym Polski i Ukrainy, Kijowski Instytut Biznesu i Technologii.

2015 i obecnie: kierownik międzynarodowego zespołu badawczego realizującego projekt Możliwości inwestycyjne ukraińskich przedsiębiorców w Polsce. W zespole uczestniczą naukowcy z Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego, Uniwersytetu Lwowskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego oraz eksperci z Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarcze. Zespół badawczy działa w ramach Europejskiego Systemu Rozwoju CERTUA, od 2016 r. przy wsparciu Senatu RP w ramach Programu opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

2016-2019: członek zespołu realizującego projekt pt. ,,Narodowa administracja publiczna a integracja europejska” w ramach Jean Monnet Module, Erasmus+, (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron