Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Małgożata Kożuch

Wykształcenie

2001 doktorat z prawa międzynarodowego i europejskiego (Uniwersytet Jagielloński)

2001 egzamin zawodowy dla adwokatów

1997 2001 aplikant adwokacki

1993 Stypendium Uniwersytetu w Leiden (Tempus Program)

1990-1995 studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Doświadczenie zawodowe

Starszy wykładowca w Katedrze Prawa Europejskiego – wykłady: Prawo i instytucje Unii Europejskiej, Europejskie prawo handlowe, Swobody rynku wewnętrznego i administracja publiczna

Mediacja w sprawach międzynarodowych - warsztat

Trener Zespołów Uniwersytetu Jagiellońskiego na ICC Mediation Competition w Paryżu oraz CDRC - Viena Mediation and Negotiation Competition

Publikacje

 1. Korporacje zawodowe a swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia usług w świetle prawa europejskiego i Układu Stowarzyszeniowego na przykładzie zawodów prawniczych [w:] Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, Warunki, Szanse i Zagrożenia, pod red. C. Mika, Toruń 1997, s.117-138.
 2. Znowelizowane ustawy: Prawo o adwokaturze i ustawa o radcach prawnych w świetle prawa europejskiego i Układu Stowarzyszeniowego, Radca Prawny, 1998, nr 5, s. 2-18.
 3. Praktyka uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem zawodów regulowanych, [w:] Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, pod red. C. Mika, Toruń 1998, s. 267-285.
 4. Swoboda świadczenia usług i wykonywania wolnych zawodów. [pod red.] Kulesza i Kamiński Biuro Doradztwa Prawnego S.C., Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998 (współautor).
 5. Misleading Advertising as an Act of Unfair Competition in Polish Law. Reflections on Council Directive 84/450 relating to the Approximation of the Laws, Regulations, and Administrative Provisions of the Member States concerning Misleading Advertising, [w:] Introduction to Competition and State Aid Law of the European Union, Central and Eastern European Legal Studies (a special edition of the European Review of Public Law), Volume I, European Public Law Center, 1998, s. 97 – 114.
 6. Swoboda świadczenia usług a wykonywanie zawodów medycznych, Lekarz Polski, 1999, nr 1, s. 5 i n.
 7. Konstytucyjny obowiązek wierności Rzeczypospolitej (art. 82 Konstytucji RP) a członkostwo Polski w Unii Europejskiej [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, pod red. C. Mika, Toruń 1999, s. 353-372.
 8. Legalizm stosowania prawa europejskiego w postępowaniu organów administracji krajowej, [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej, pod red. St. Biernata, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, s. 109-123.
 9. Komentarz do ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, Kwartalnik Prawa Publicznego, 2001, nr 2, s. 181-215. [Wspólnie z mgrem Rafałem Janasem]
 10. Reflections on the New Constitution of the Republic of Poland [w:] The Constitutional Revision in Today’s Europe, Edited by Guiliano Amato, European Public Law Center 2002, s.431-439.
 11. Komentarz do ustawy o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych, Kwartalnik Prawa Publicznego, 2002, nr 3, s. 219-270.
 12. Niepełnosprawni w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej (2003)
 13. Wzmocnienie ochrony praw podstawowych (w:) S. Dudzik (red.), Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej, Zakamycze 2005.
 14. Czy Europejski Trybunał Sprawiedliwości podejmie wyzwanie oceny postępowania przed organami korporacji?, Kronika. Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi, nr 34/2006.
 15. Zasada ne bis in idem. Prawo Europejskie w praktyce. 2006, nr 12.
 16. Uwagi do projektu ustawy o licencjach prawniczych, Palestra 2007, nr 3-4.
 17. Beztroski projektodawca nie myśli o konsekwencjach, Prawo Europejskie w praktyce 2007, nr 4.
 18. Karta Praw Podstawowych w systemie prawa Unii Europejskiej, Arcana 2007, nr 6 (78).
 19. “Models for Practice of the Legal Profession”, opubl. w: Independence of the Judiciary and Legal Profession as Foundations of the Rule of Law. Contemporary Challenges. Red. T. Waryński, M. Nizołek, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 255.
 20. „Mediacja konkursowa ICC” (współautor) opubl. w ADR Arbitraż i Mediacja nr 4 (8) 2009 s. 151.
 21. Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej. Podręcznik. System Prawa Unii Europejskiej tom XVII, red. Jan Barcz, Instytut Wydawniczy EuroPrawo 2010, stron: 120.
 22. Współpraca administracyjna organów krajowych w ramach dyrektywy dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, opublikowane w: „Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”. red. Stanisława Biernata i Sławomira Dudzika, Wolters Kluwer 2010, stron 18.
 23. Reforma wymiaru sprawiedliwości w zakresie zawodów prawniczych, Monitor Prawniczy (dodatek) 2010 nr 3, s. 18
 24. Swoboda świadczenia usług (rozdz.III) opubl. w Prawo Gospodarcze UE 2011, ISBN 978-83-7627-058-6.
 25. Wykonywanie przez notariuszy władzy publicznej – glosa do wyroków TS z 24.05.2011 r. w sprawach C-47/08, Komisja v. Królestwo Belgii, C-50/08, Komisja v. Republika Francuska, C-51/08, Komisja v. Księstwo Luksemburga, C-53/08, Komisja v. Republika Austrii, C-54/08, Komisja v. Niemiecka Republika Federalna, C-61/08, Komisja v. Republika Grecji; EPS 2012, nr 1.
 26. Swoboda świadczenia usług. opublikowane w: Prawo materialne UE. Vademecum wyd. I (red. A. Zawidzka Łojek, R. Grzeszczak), Warszawa 2012, ISBN 978-83-7627-068-5.
 27. Swoboda świadczenia usług, uznawanie kwalifikacji, usługi w ogólnym interesie gospodarczym (cz. IV), opubl. w Prawo materialne UE. Vademecum II (wydanie zmienione, rozszerzone) Warszawa 2012, ISBN 978-83-7627-077-7
 28. Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum. Instytut Wydawniczy EuroPrawo. (rozdziału: swoboda świadczenia usług, uznawanie kwalifikacji, delegowanie pracowników); ISBN 978-83-7627-085-2, 2013
 29. Wpływ acquis communautaire na uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej w Polsce opublikowane w : A. Kuś, A. Szachoń Pszenny (red.) Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. Wydawnictwo KUL, ISBN 978- 83-7702- 851-3, 2014
 30. Uznawanie kwalifikacji w Unii Europejskiej. Instytut Wydawniczy EuroPrawo 2014, ISBN 978-83-6727-090-6
 31. Obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej a interes klienta w jej ujawnieniu, opublikowane w: Jacek Giezek, Piotr Kardas (red.) Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-9306-05, 2015, s. 262-278;
 32. Karta Praw Podstawowych UE: samoistne źródło prawa czy zbiór zasad interpretacyjnych? Europejski Przegląd Sądowy, 2015, nr 10, s. 30, ISSN 1895-0396
 33. Mysterium iniquitatis, Palestra 2016, nr 10, s. 108.

​Dodatkowe informacje

Trener drużyny UJ w ostatnich dwóch latach:

2019 - I miejsce na V Bucerius Mediation Competition Hamburg

2019 - Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu – nagroda specjalna za najlepszą interakcję z mediatorem

2018 - CDRC VIAC Wiedeń 4 miejsce

2018 - Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu - 1/8 finału

Widok zawartości stron Widok zawartości stron