Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Monika Niedźwiedź

Wykształcenie

1999 – ukończenie Wydziału Prawa i Administracji uniwersytetu Jagiellońskiego

2000, Luty-Czerwiec, Kurs Prawo UE na T.M.C. Asser Institute, Haga, Holandia.

2003 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych, specjalizacja prawo europejskie

2018 – uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych, specjalizacja prawo europejskie

Doświadczenie zawodowe

Od 1 października 2004 jestem zatrudniona w Katedrze Prawa Europejskiego UJ.

Prowadzę wykłady dla studentów prawa „Prawo ustrojowe Unii Europejskiej” oraz dla studentów studiów doktoranckich „Europejskie prawo administracyjne”, a na kierunku administracja „Prawo europejskie”.

Prowadziłam także zajęcia „Europeizacja polskiego prawa administracyjnego – zagadnienia efektywnej ochrony prawnej” w ramach szkoły letniej na Uniwersytecie w Leiden 26-30 czerwca 2017 r. 22 kwietnia 2016 podczas konferencji we Wrocławiu wygłosiłam referat pt. „Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej – pomoc wzajemna – uwagi wprowadzające oraz uwagi de lege ferenda”. W listopadzie 2019 prowadziłam także wykłady z zakresu europejskiego prawa prywatnego w China- EU School of law w Pekinie.

Od 1999 r. jestem członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

Publikacje

 1. Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej w projektach Traktatu Konstytucyjnego, [w:] C. Mik (red.) Unia Europejska w dobie reform. Konwent Europejski, Traktat Konstytucyjny i Biała Księga w sprawie rządzenia Europą , Toruń 2004 r., s. 303-322.
 2. Umowy międzynarodowe mieszane w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004, ss. 264.
 3. Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej – konsekwencje dla Polski, Kultura Współczesna nr 2 (40) 2004, s. 120-139.
 4. Stosowanie prawa wspólnotowego przez organy administracyjne – wybrane zagadnienia, Casus nr 32 z 2004 r., s. 6-11.
 5. Rola agencji europejskich w strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej a postanowienia traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy [w:] S.Dudzik (red.) Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej, Kraków, 2005, s. 301-320.
 6. External Relations of the EU and the Member States: Competence, Mixed Agreements, International Responsibility and Effects of International Law. – FIDE 2006, National Reports, X. L. Xenopoulos (ed.) National Report for Poland, Nicosia 2006.
 7. More coherence in European Union’s foreign policy? Remarks on the Lisbon Treaty [w:] L. Jesień (red.) European Union Policies in the Making, Kraków, 2008, s. 123-142.
 8. Prawo wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich będących członkami rodziny korzystającego ze swobody przemieszczania się obywatela Unii Europejskiej w świetle najnowszego orzecznictwa oraz najnowszych rozwiązań legislacyjnych [w:] S. Biernat, S. Dudzik (red.), Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje, Warszawa 2009, s. 87-118.
 9. Karta praw podstawowych a koncepcja „nowego rządzenia” w Unii Europejskiej [w:] A.Wróbel (red.) Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, Warszawa 2009, s. 65-81.
 10. International mixed agreements and the new member states of the European Union. Identifying some practical problems, [w:] The Role of International Law and European law in the 21st century in V4 countries, Trnava 2009, ISBN 978-80-8082-258-3, ss. 11.
 11. Wspólnota Europejska jako strona umów międzynarodowych w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego. Uwagi na tle opinii Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie 1/03, (artykuł napisany wspólnie z P. Mostowikiem, wkład 50 %), Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego, vol. VII, 2009, z. 1, s. 71-101.
 12. Odpowiedzialność państw członkowskich względem Wspólnoty Europejskiej za naruszenie umów międzynarodowych mieszanych – uwagi w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich [w:] A. Kozłowski, B. Mielnik (red.) Odpowiedzialność międzynarodowa jako element porządku prawnego, Wrocław 2009, s. 117-139.
 13. W kwestii prawa do dobrej administracji – między standardem europejskim a rodzimą tradycją oraz w kwestii pojęcia strony postępowania administracyjnego w kontekście nieprawidłowej implementacji dyrektywy 85/337 – głos w dyskusji [w:] K. Sieniawska (red.), Samorządowe kolegia odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji, Warszawa 2009, s. 292-305.
 14. Implications of the ECJ’s Lugano II opinion for European Union’s External Actions Concerning Private International Law (artykuł napisany wspólnie z P. Mostowikiem, wkład 50%), Yearbook of Polish European Studies vol. 13, 2010, s. 129-148.
 15. Funkcjonowanie samorządowych kolegiów odwoławczych w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej , Casus z 2011, nr 60, s. 5-14.
 16. Komentarz do art. 300-307 oraz 311 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską [w:] A.Wróbel (red.) Komentarz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, s. 961-1039 oraz s. 1111, Warszawa, 2009.
 17. Joint Competence of the EC and its Member States as a Source of Divergent Interpretations of the TRIPS Agreement at Community and national Levels [w:] J. Jemielniak, P. Mikłaszewicz (red.) Interpretation of Law in the Global World: From Particularism to a Universal Approach, Berlin-Heidelberg 2010, s. 167-181.
 18. Komentarz do art. 205 oraz art. 215 do 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [w:] A. Wróbel (red.) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Tom II pod red. K. Kowalik –Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, s. 1427-1436 oraz 1558-1614, Warszawa 2012.
 19. Znaczenie prawa międzynarodowego i unijnego dla prawa administracyjnego i administracji publicznej w świetle Konstytucji RP, wspólnie z S. Biernat [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.) System prawa administracyjnego, Tom 2, Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, Warszawa 2014, s. 89-124, wkład 50%.
 20. Administracyjne wykonywanie prawa Unii Europejskiej, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.) System prawa administracyjnego, Tom 3, Europeizacja prawa administracyjnego, Warszawa 2014, s. 121-180.
 21. Przekształcenia prawa o postępowaniu administracyjnym i postępowania egzekucyjnego [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.) System prawa administracyjnego, Tom 3, Europeizacja prawa administracyjnego, Warszawa 2014, s. 743–784.
 22. Ochrona prawna w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE : rozważania w świetle opinii Trybunału Sprawiedliwości 2/13 z 18 grudnia 2014 r. (cz. I) , Europejski Przegląd Sądowy, 2015, nr 8, s. 4-11.
 23. Ochrona prawna w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE : rozważania w świetle opinii Trybunału Sprawiedliwości 2/13 z 18 grudnia 2014 r. (cz. II), Europejski Przegląd Sądowy, 2015, nr 9, s. 14-19.
 24. Księga V modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej – Wzajemna pomoc - uwagi wprowadzające i de lege ferenda [w:] J. Supernat, B. Kowalczyk (red.) Kodeks postępowania administracyjnego Unii Europejskiej, Warszawa 2017, s. 393-403.
 25. Problematyka prawna ograniczenia dostępu do treści pornograficznych w Internecie ze względu na ochronę dzieci z perspektywy prawa unijnego, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego, vol. XV, 2017, s. 98-115.
 26. Stanowienie prawa w multicentrycznym porządku prawnym – konflikt czy współistnienie wartości? [w:] J. Zimmermann (red.) Aksjologia prawa administracyjnego, tom 1, Warszawa 2017, s. 377-392.
 27. International Conventions concluded by the European Union after the ECJ “Lugano II opinion” of 2006. An alternative or complementary to EU regulations path to Unification of Private International Law? Polish Review of International and European Law , 2012, vol. 1, issue 1-2, s. 9- 53, wspólnie z dr P. Mostowikiem
 28. Druga konwencja lugańska o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu obcych orzeczeń w sprawach cywilnych, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2009, z.4, s. 1007- 1-46, wspólnie z dr P.Mostowikiem
 29. Międzynarodowa pomoc prawna w sprawach administracyjnych w świetle prawa unijnego, Warszawa 2017, ss. 459.
 30. RODO - może jednak nie dla wszystkich? : problem zakresu zastosowania unijnej regulacji w praktyce, CASUS 2018, http://www.kolegium.krakow.pl/__files/Casus_nr_89.pdf#page=55
 31. Commentary to the Case C-600/14 Germany v. Council (OTIF), Polish Review of International and European Law, 2019, vo. 8 issue 1, s. 141-164
 32. Doktryna Meroni i jej znaczenie dla europejskiego prawa administracyjnego - wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 13.06.1958 r., 9/56, Meroni & Co., Industrie Metallurgiche, SpA przeciwko Wysokiej Władzy EWWiS, Europejski Przegląd Sądowy, 2020, nr 1, s. 51-57.
 33. Akty delegowane versus akty wykonawcze - wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 18.03.2014 r., C-427/12, Komisja Europejska przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej, Europejski Przegląd Sądowy, 2020, nr 3, s. 48-55.
 34. Akty delegowane – co to znaczy "zmieniać" lub "uzupełniać" inne niż istotne elementy aktu ustawodawczego? : wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 17.03.2016 r., C-286/14, Parlament Europejski przeciwko Komisji Europejskiej, Europejski Przegląd Sądowy, nr 4, s. 48-58.
 35. Delegowanie na rzecz Komisji Europejskiej kompetencji do realizowania europejskiego prawa administracyjnego (delegowanie kompetencji i komitologia) - wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 17.12.1970 r., 25/70, Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel przeciwko Köster i Berodt & Co, Europejski Przegląd Sądowy, 202, nr 2, s. 53-59.
 36. Zasady ogólne europejskiego prawa administracyjnego – zasada legalizmu : wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 21.09.1989 r., sprawy połączone 46/87 i 227/88, Hoechst AG przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Europejski Przegląd Sądowy, 2020, nr 5, s. 53-59.
 37. Intensywność sądowej kontroli zasady proporcjonalności w działaniach instytucji unijnych podejmowanych w obszarach, w których przyjmowane środki prawne wymagają dokonania kompleksowej oceny sytuacji : wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 13.11.1990 r., C-331/88, The Queen przeciwko Minister of Agriculture, Fisheries and Food i Secretary of State for Health, ex parte: Fedesa i inni, Europejski Przegląd Sądowy, 2020, nr 8, s. 53-60.
 38. Zasada autonomii proceduralnej państw członkowskich i jej ograniczenia w odniesieniu do aktów administracyjnych, które stały się ostateczne, w świetle zasady efektywności oraz zasady lojalnej współpracy : wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 4.10.2012 r., C-249/11, Christo Bjankow przeciwko Gławen sekretar na Ministerstwoto na wytresznite raboti, Europejski Przegląd Sądowy, 2020, nr 9, s. 44-55.
 39. Zakres sądowej kontroli decyzji administracyjnych wydanych w związku z wykonaniem wniosku o przekazanie informacji w ramach współpracy administracyjnej w sprawach podatkowych : wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 16.05.2017 r., C-682/15, Berlioz Investment Fund S.A. przeciwko Directeur de l’administration des Contributions directes, Europejski Przegląd Sądowy, 2020, nr 10, s. 52-64.
 40. Zasady ogólne europejskiego prawa administracyjnego – zasada pewności prawa : wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 22.03.1961 r., sprawy połączone 42/59 i 49/59, Société nouvelle des usines de Pontlieue – Aciéries du Temple (S.N.U.P.A.T.) przeciwko Wysokiej Władzy EWWiS, Europejski Przegląd Sądowy, 2020, nr 6, s. 55-59.
 41. Zasady ogólne europejskiego prawa administracyjnego – zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań : wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 13.07.1965 r., 111/63, Lemmerz-Werke GmbH przeciwko Wysokiej Władzy EWWiS, Europejski Przegląd Sądowy, 2020, nr 7, 55-61.
 42. Zasada wzajemnego uznawania w europejskim prawie administracyjnym na przykładzie wzajemnego uznawania praw jazdy : wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 1.03.2012 r, C-419/10, Wolfgang Hofmann przeciwko Freistaat Bayern, Europejski Przegląd Sądowy, 2020, nr 11, s. 48-59.
 43. Umowy międzynarodowe w systemie źródeł prawa unijnego [w:] S. Biernat (red.) Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej, System Prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2020, s. 777-819.

Dodatkowe informacje

Jestem członkiem redakcji kwartalnika „CASUS” oraz czasopisma FORUM PRAWNICZE.

Uczestniczyłam w opracowaniu opinii prawnej dotyczącej zawierania przez UE i państwa członkowskie umów międzynarodowych z państwami trzecimi (na zamówienie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w 2008).

Otrzymałam III nagrodę Fundacji Promocji Prawa Europejskiego za rozprawę doktorską „Umowy międzynarodowe mieszane w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej”.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron