Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Monika Skowrońska

Wykształcenie

1989-1993 – Liceum Ogólnokształcące (z rozszerzonym programem z języka angielskiego), Kraków.

1994-1998 – studia prawnicze, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (studia zakończone ze specjalnym wyróżnieniem dla najlepszych studentów; praca magisterska z zakresu umów franczyzowych w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ na najlepszą pracę dyplomową magisterską z zakresu prawa europejskiego w 1999)

1998-2002 – studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (w Katedrze Prawa Europejskiego)

2004 – obrona rozprawy doktorskiej nt. Relacje między instytucjami Wspólnoty Europejskiej a władzami państw członkowskich w ochronie konkurencji]

1999-2003 – aplikant radcowski, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

Doświadczenie zawodowe

od 1998 – wykłady i warsztaty dotyczące wielu aspektów prawa europejskiego dla różnych odbiorców, m.in. sędziów sądów cywilnych i administracyjnych, prokuratorów, aplikantów, urzędników służby cywilnej, przedsiębiorców, w szczególności warsztaty z podstawowych zasad prawa WE, orzeczeń ETS w trybie prejudycjalnym i prawa konkurencji dla radców prawnych w ramach Projektu „Małopolscy radcy prawni przed sądami Unii Europejskiej” (I i II edycja, 2009-2011, Izba Radców Prawnych), wykłady i seminaria dla aplikantów radcowskich z zakresu prawa UE (2012-2015, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach), wykłady i seminaria dla aplikantów radcowskich z zakresu prawa unijnego i międzynarodowego ochrona praw człowieka (od 2010 r. Izba Radców Prawnych w Krakowie).

2002-2008 – asystentka w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zajęcia dla studentów: prawo konstytucyjne Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej; współpraca między instytucjami UE i państw członkowskich; wdrażanie prawa UE przez sądy krajowe i organy administracyjne; prawo gospodarcze WE i UE, w szczególności prawo konkurencji.

2003-2014 – radca prawny prowadzący własną kancelarię

2003-2014 – radca prawny prowadzący własną kancelarię

2003-2012 – wykładowca w Podyplomowym Studium Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

od 2009 – radca prawny w kancelariach:

 • w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu (III-XII 2009)
 • w Izbie Celnej w Krakowie (V 2009-III 2017 - w związku z przekształceniem Izby w Krajową Administrację Skarbową)
 • w Izbie Administracji Skarbowej (od 1 III 2017 r.) będącej częścią Krajowej Administracji Skarbowej

2011-2012 – wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, kurs dla studentów „Administracja instytucjami ponadnarodowymi”

od 2014 do chwili obecnej - adiunkt w Instytucie Prawa i Ekonomii (dawniej Instytut Nauk Politycznych) Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

od 2020 do chwili obecnej Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych i studenckich w Instytucie Prawa i Ekonomii (dawniej Instytut Nauk Politycznych) Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Publikacje

 1. Reguły konkurencji Wspólnoty Europejskiej dotyczące porozumień pionowych (stan obecny i projekt zmian) [Competition rules of the European Community concerning vertical agreements (the present regulation and the proposals for reform)], Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2000, nr 1.
 2. Zakres kompetencji sądów krajowych w dziedzinie wspólnotowego prawa konkurencji (kilka uwag na temat bezpośredniej skuteczności art. 81 i 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) [The scope of national courts' competencies in the area of Community competition law (some remarks on direct effectiveness of Articles 81 and 82 of the Treaty establishing the European Community)], [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej, S. Biernat red., Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, s. 407-423.
 3. Dochodzenie przed sądami krajowymi praw wynikających z naruszenia wspólnotowych reguł konkurencji [Vindication in proceedings before the national courts of the rights corresponded with the obligations established in Community competition rules], Kwartalnik Prawa Publicznego 2001, nr 4, s. 7-49.
 4. Relacja między prawem konkurencji Wspólnoty Europejskiej a prawem konkurencji państw członkowskich [The relationship between European Community and Member States' competition law], Przegląd Prawa Europejskiego 2003m nr 1, s. 21-34.
 5. Komentarze do art. 81 i 83 TWE (w części dotyczącej sankcji za naruszenie art. 81 i 82 TWE) [Commentaries on Articles 81 and 83 of the EC Treaty (as regards consequences of their infringements)], [w:] Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, tom II, A. Wróbel red., Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 370-395 i 492-495.
 6. Prawo konkurencji Unii Europejskiej [Competition law of the European Union], [w:] Małopolski Radca Prawny przed sądami Unii Europejskiej. Procedura postępowania przed sądami Unii Europejskiej – wykłady, S. Bielański – red., Nasza Oficyna 2010, s. 65-84.
 7. Małopolski Radca Prawny przed sądami Unii Europejskiej – II edycja. Procedura postępowania przed sądami Unii Europejskiej – wykłady, M. Skowrońska – red. I autorka rozdziałów: Prawo konkurencji Unii Europejskiej [Competition law of the European Law] oraz Wprowadzenie [Introduction], Nasza Oficyna 2011, s. 5-7 oraz 71-86.
 8. M. Sala-Szczypiński (współautor), Wolność słowa i pisma przysługująca radcom prawnym przy wykonywaniu zawodu oraz konsekwencje jej nadużycia [Freedom of speech and writing of the attorneys-at-law during performance of their professional activities and the consequences of the abuse of the freedom], Radca prawny. Dodatek naukowy Prawo, Etyka i Świat, 2014, nr 154, s. 2D-14D
 9. Kilka uwag na temat obowiązku ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń (art. 147 Ordynacji podatkowej) [Remarks on the obligation of declaring a delivery agent (Art. 147 of the Tax Ordinance Act)], Rocznik Administracji Publicznej 2015, nr 1, s. 66-94
 10. Wykonywanie zawodu radcy prawnego w urzędzie państwowym [Practicing the profession of legal adviser in government offices], Radca prawny. Zeszyty naukowe, 2016 nr 4, s. 47-82.
 11. Przecięcie węzła gordyjskiego w dziedzinie hazardu – uwagi w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie G.M. i M.S. [Cutting the Gordian knot in the field of gambling – remarks in connection with the judgment of the European Court of Justice in the G.M. & M.S. case], Europejski Przegląd Sądowy 2017 nr 1, s. 14-21.
 12. Znaczenie Karty Praw Podstawowych UE w postępowaniu celnym [The role of the Charter of Fun,damental Rights of the EU in customs proceeding], Kwartalnik Prawa Publicznego 2018, z. 5, s. 103-116
 13. Ochrona środowiska w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [The environmental protection in the jurisprudence of the European Court of Human Rights], p. 8-41, (w:) K. Sala, K. Kowalska, P. Nowak (red.), Polityka ekologiczna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2018.
 14. Obowiązki państwa w sytuacji zagrożenia katastrofą środowiskową lub jej wystąpienia w kontekście prawa do życia [The duties of the state in the event of environmental disaster or its threat in the context of the right to life], , (in:) K. Sala, K. Kowalska, P. Nowak (red.), Bezpieczeństwo ekologiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 2019, s. 38-54.

​Informacje uzupełniające

 • od 2019 – kierownik zespołu badawczego realizującego projekt „Ochrona danych osobowych w jednostkach szkolnictwa wyższego i systemu nauki”, działającego przy Instytucie Prawa i Ekonomii UP w Krakowie.
 • 2016-2019 – członek zespołu, Jean Monnet Moduł, Krajowa administracja publiczna i integracja europejska, 2016-2019; wykłady i ćwiczenia „Europejskie organy ochrony danych”; warsztaty dotyczące wybranych aspektów stosowania prawa UE przez polskie organy administracyjne i sądy.
 • 2019 – organizacja (przewodnicząca komitetu organizacyjnego) Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym”, Kraków 17-18 X 2019.
 • od 2016 – delegat na Krajowe Zgromadzenie Radców Prawnych.
 • od 2013 – członek Rady Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.
 • od 2013 – Przewodnicząca Okręgowego Zespołu Wizytatorów Izby Radców Prawnych w Krakowie.
 • 2014-2015 – członek Komisji Egzaminacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości do rozpatrywania skarg aplikantów radcowskich na wyniki egzaminów końcowych w 2014 roku.
 • 2007-2010 – członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.
 • od 2003 – tytuł zawodowy: radca prawny
 • 2016 – członek Komisji ds. Przygotowania wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki społeczne w zakresie bezpieczeństwa, Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • od 2015 – członek Komisji ds. badań, planowania i oceny strategii promocyjnej Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • 2015 – członek Komitetu ds. Prawniczych Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron