Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Renata Śliwa

Edukacja

2013: Doktorat z ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Praca doktorska: Deregulacja i konkurencyjność sektora telekomunikacyjnego w Polsce.

2003: Uniwersytet w Buckingham, Wielka Brytania. Makroekonomia i polityka regulacyjna, badanie. Departament Ekonomii

2001: Obrona pracy magisterskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie: Analiza rynków usług telekomunikacyjnych w Polsce i wybranych krajach europejskich w latach 90. XX.

Doświadczeine zawodowe

Adiunkt w dyscyplinie ekonomia i finanse na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (od 2015 r.);

Kierownik praktyk studenckich kierunku ekonomia społeczna (od 2016)

Przedstawiciel dziekana Wydziału Politologii na kier. Ekonomia społeczna ds. kontroli jakości na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (2016-2018)

Pełnomocnik Rektora ds. badań i prac wdrożeniowych w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie (2013-2015)

Profesor wizytujący w ramach programu mobilności pracowników Erasmus+: Instytut Politechniki w Beja (Portugalia, 2010), Uniwersytet Nauk Stosowanych w Karlovacu (Chorwacja, 2014)

Wykładowca ekonomii i pracownik naukowy od 2001 r. (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)

Publikacje z ostatnich 10 lat

książki:

 1. Renata Śliwa, Deregulacja sektora telekomunikacyjnego, CeDeWu, Warszawa 2020. s. 202.
 2. Przedsiębiorczość społeczna – innowacje – środowisko, red. J. Pach, W. Maciejewski, R. Śliwa, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2019.

artykuły:

 1. Renata Śliwa, 2009, Istota niezależności regulacji w gospodarce opartej na konkurencji. Przykład telekomunikacji, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie 2 (13)/2009. Determinanty rozwoju gospodarczego. Aspekty mikro- i makroekonomiczne, Tom 1. Gospodarka-Finanse-Pedagogika, s. 53-64.
 2. Renata Śliwa, Ład korporacyjny w nowej ekonomii instytucjonalnej, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie nr 2(19), Tarnów 2011, s. 167-174, ISNN 1506-2635.
 3. Renata Śliwa, Kondycja dochodowa mieszkańców Tarnowa jako podstawa ich jakości życia, ZN MWSE w Tarnowie. Determinanty jakości życia w Tarnowie, Tarnów 2011, s. 73-82. M. ISBN 978-83-89879-18-9.
 4. Renata Śliwa, Separacja operatora telekomunikacyjnego – narzędzie regulacyjne. Przypadek sektora telekomunikacyjnego w Polsce, Ekonomia i Prawo, tom VIII, Toruń, 1/2012, s. 211-225.
 5. Renata Śliwa, Rozbieżność celu producenta i konsumenta na przykładzie rynku telekomunikacyjnego w Polsce, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 3-4/2011, s. 33-39.
 6. Renata Śliwa, Koszty utopione w działalności telekomunikacyjnej, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 1-2/2012, s. 10-17.
 7. Ład korporacyjny w nowej ekonomii instytucjonalnej, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie nr 2(19), Tarnów 2011, s. 167-174, ISNN 1506-2635.
 8. Kondycja dochodowa mieszkańców Tarnowa jako podstawa ich jakości życia, ZN MWSE w Tarnowie. Determinanty jakości życia w Tarnowie, Tarnów 2011, s. 73-82. M. ISBN 978-83-89879-18-9.
 9. Separacja operatora telekomunikacyjnego – narzędzie regulacyjne. Przypadek sektora telekomunikacyjnego w Polsce, Ekonomia i Prawo, tom VIII, Toruń, 1/2012, s. 211-225.
 10. Rozbieżność celu producenta i konsumenta na przykładzie rynku telekomunikacyjnego w Polsce, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 3-4/2011, s. 33-39.
 11. Zarys roli działalności sektora telekomunikacyjnego w czasach kryzysu gospodarczego, w: Kryzys finansowy. Przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, red. Partycki S., Tom 2, Wyd. KUL Lublin 2012, s. 255-263.
 12. Deregulacja sektora telekomunikacyjnego jako przejaw działań na rzecz zwiększania efektywności ekonomicznej, eWeb, UEK 2012; http://www.eweb.krakow.pl/artykuly-naukowe-deregulacja-sektora-/scientific-articles/show-articles/articles,39
 13. Promoting competition in telecommunications service market / Стимулирование конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг, wyd. Ministerstwa Finansów Republiki Białoruskiej, Minsk 2012, s. 3-5
 14. Koszty utopione w działalności telekomunikacyjnej, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 1-2/2012, s. 10-17.
 15. Zarys ekonomicznej analizy polityki regulacyjnej w sektorze telekomunikacyjnym, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 8(2)/2013.
 16. Sektor telekomunikacyjny w Polsce i na Słowacji – stan i potencjalne kierunki rozwoju, w: Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków: doświadczenia i wyzwania, Wydawnictwo UEK Kraków 2013.
 17. Piotr Waląg (coauthor), Metody i instrumenty pobudzania konkurencyjności w sektorze telekomunikacyjnym w Polsce, w: Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego. Dylematy polityki społeczno-ekonomicznej, red. Stanisław Lis, Andrzej Prusek, Wyd. Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju UEK, Kraków 2013.
 18. Regulacja bodźcowa w telekomunikacji, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne 1-2/2014.
 19. Zjawisko koncentracji rynkowej w sektorze telekomunikacyjnym w Polsce wobec potrzeby rozbudowy infrastruktury szerokopasmowej, iKAR 8 (3)/2014).
 20. Omówienie książki pt. Telecommunications Regulation in Poland, red. Stanisław Piątek, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 (iKAR 3/2014).
 21. Ograniczenia w możliwościach skutecznej implementacji planów regulacyjnych w sektorach telekomunikacyjnych krajów rozwijających się, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne 3-4/2014.
 22. Piotr Waląg (coauthor), Productivity growth and the entailed inequality problems. Introduction of the issue of „cost disease”, Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Mińsku, BSEU, Mińsk 2014. (the 7th International Scientific and Practical Conference “The Economic Growth of the Republic of Belarus: Globalization, Innovativeness, Sustainability”)
 23. Jan Siekierski (coauthor), Otoczenie instytucjonalne a procesy innowacyjne w polskiej gospodarce w latach 2004-2020, ZN MWSE 2015 nr 1(26).
 24. Facility-based competition – toward more deregulation in telecommunications sector, Ekonomia i Prawo/Economics and Law, vol. 14, no. 2/ 2015.
 25. Przyczynek do badań na temat efektywności regulacji sektora telekomunikacyjnego, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne 1-2/2015.
 26. Piotr Waląg, Wojciech Wdowiak (coauthors), Ekonomiczne mechanizmy zmian struktury zatrudnienia a formowanie się nowych warunków gospodarki, w: Zarządzanie ryzykiem i zmianami w organizacji, red. E. Skrzypek, wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2015.
 27. Eugeniusz Kulwicki, Jan Siekierski (coauthors), Przyczynek do optymalizacji działalności gospodarczej w warunkach korporacyjnego systemu organizacyjnego, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2/2016 (39).
 28. Maria Dąbrowa (coauthor), Rola dojrzałości reżimu regulacyjnego w deregulowaniu sektora na przykładzie łączności elektronicznej [The role of the maturity of the regulatory regime in deregulation of electronic communication sector], iKAR 8/2016.
 29. Piotr Waląg, Sylwester Tabor (coauthors), Ewolucja struktur produkcji i zatrudnienia w gospodarkach rynkowych. Wnioski do Polski. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2016, 30(3).
 30. Renata Żaba-Nieroda (coauthor), Rola i znaczenie planowania rzeczowo-finansowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym o szczególnym znaczeniu dla obronności, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego/Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 2016, 30(1).
 31. Renata Żaba-Nieroda (coauthor), Organiczność a konstruktywizm polityki lokalnej [Organic development versus constructivism of local policy], 214 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica 2016, XVII.
 32. Piotr Waląg (coauthor), Deindustrializacja i reindustrializacja w krajach rozwijających się. Przyczynek do badań nad konwergencją realną Polski, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2017.
 33. Janina Pach, Katarzyna Kowalska (coauthors), Zarys problematyki ekonomii społecznej jako propozycji podejścia do wzmacniania dobrobytu gospodarczego, Przedsiębiorczość-Edukacja 2017, vol. 13.
 34. Renata Żaba-Nieroda (coauthor), Ocena Skutków Regulacji jako element procesu regulacyjnego [Impact Assessment as an element of regulation process], Rocznik Administracji Publicznej. 2017 (3).
 35. Żaba-Nieroda R. (coauthor), Innowacyjność jako czynnik zwiększający konkurencyjność przedsiębiorstw w wybranym sektorze, w: Innowacje i Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2016.
 36. Ocena Skutków Regulacji wobec reform procesu decyzyjnego w UE wprowadzanych traktatem lizbońskim [Impact Regulation towards the reforms of decision making process in the EU introduced by Lisbon Treaty], Politeja 2018, nr 54, s. 301-311.
 37. Governance of Industrie 4.0. Contribution to discussion, International Scientific Journal "Industry 4.0", (ISSN PRINT 2534- 8582, ISSN ONLINE 2534-997X), Year III, issue 2/2018, s. 105-108.
 38. Konstytucja gospodarcza Waltera Euckena [Economic constitution by Walter Eucken], Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (in publication)
 39. Toward the maturity of ICT regulation - integrated regulation, Economic Review 2019, no. 2 (in publication)

rozdziały:

 1. Renata Śliwa, Piotr Waląg, 2010, Integracja gospodarczo-walutowa w kontekście teorii klubów, w: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 495-504. ISBN 978-83-7252-496-6.
 2. Renata Śliwa, Zarys roli działalności sektora telekomunikacyjnego w czasach kryzysu gospodarczego, w: Kryzys finansowy. Przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, red. Partycki S., Tom 2, Wyd. KUL Lublin 2012, s. 255-263.
 3. Renata Śliwa, Deregulacja sektora telekomunikacyjnego jako przejaw działań na rzecz zwiększania efektywności ekonomicznej, eWeb, UEK 2012; http://www.eweb.krakow.pl/artykuly-naukowe-deregulacja-sektora-/scientific-articles/show-articles/articles,39
 4. Renata Śliwa, Promoting competition in telecommunications service market / Стимулирование конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг, wyd. Ministerstwa Finansów Republiki Białoruskiej, Minsk 2012, s. 3-5
 5. Renata Śliwa, Sektor telekomunikacyjny w Polsce i na Słowacji – stan i potencjalne kierunki rozwoju, w: Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków: doświadczenia i wyzwania, Wydawnictwo UEK Kraków 2013.
 6. Renata Śliwa, Piotr Waląg, Metody i instrumenty pobudzania konkurencyjności w sektorze telekomunikacyjnym w Polsce, w: Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego. Dylematy polityki społeczno-ekonomicznej, red. Stanisław Lis, Andrzej Prusek, Wyd. Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju UEK, Kraków 2013.
 7. Renata Śliwa, Piotr Waląg, Wojciech Wdowiak, Ekonomiczne mechanizmy zmian struktury zatrudnienia a formowanie się nowych warunków gospodarki, w: Zarządzanie ryzykiem i zmianami w organizacji, red. E. Skrzypek, wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2015.
 8. Renata Śliwa, Piotr Waląg, Regulacja gospodarki a ewolucja struktur gospodarczych w warunkach transformacji systemowej, w: Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym. W poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego, red. S. Lis, Wydawnictwo Naukowe UEK, 2016, s. 213-227. ISBN 978-83-934124-6-4
 9. Renata Śliwa, Maria Dąbrowa, Regulacje komunikacji elektronicznej – antyefektywnościowa interwencja państwa czy probodźcowy mechanizm stymulujący?, w: Ekonomia umiaru - realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, red. J. Pach, K. Kowalska, P. Szyja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2016.
 10. Żaba-Nieroda R., Śliwa R., Innowacyjność jako czynnik zwiększający konkurencyjność przedsiębiorstw w wybranym sektorze, w: Innowacje i Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2016.
 11. Renata Śliwa, Ekonomia społeczna wobec kryzysu rynku i państwa, w: Ekonomia Społeczna – między rynkiem, państwem a obywatelami, red. J. Pach, D. Murzyn, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018, s. 64-76.
 12. Renata Śliwa, Piotr Waląg, Ład gospodarczy – ustrój gospodarczy oparty na konkurencji, w: Ekonomia przyszłości: państwo efektywne a sprawiedliwe?”, red. S. Lis, A. Prusek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2018, s. ISBN 978-83-65907-15-8 (oprawa miękka) ISBN 978-83-65907-16-5 (pdf online) Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; s. 319-329.
 13. Ekonomia społeczna wobec kryzysu rynku i państwa [Social economics in face of the market and state crisis], w: Ekonomia Społeczna – między rynkiem, państwem a obywatelami, red. J. Pach, D. Murzyn, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.
 14. Piotr Waląg (coauthor), Ład gospodarczy – ustrój gospodarczy oparty na konkurencji [Economic order – economic system based on competition] , w: Ekonomia przyszłości: państwo efektywne a sprawiedliwe?”, red. S. Lis, A. Prusek, Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2018, s. 319-329.
 15. Nowa ekonomia instytucjonalna a rozwój ekonomii społecznej [New institutional economy and the development of social economy], w: „Przedsiębiorczość społeczna – innowacje – środowisko”, red. J. Pach, W. Maciejewski, R. Śliwa, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2019, s. 35-48 (co-editor of the monograph).
 16. Renata Śliwa, Nowa ekonomia instytucjonalna a rozwój ekonomii społecznej w: „Przedsiębiorczość społeczna – innowacje – środowisko”, red. J. Pach, W. Maciejewski, R. Śliwa, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2019, s. 35-48.
 17. Renata Śliwa, Rozwój ekonomii społecznej wobec współczesnych problemów gospodarczych, w: „Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna – innowacje – środowisko”, red. J. Pach, M. Czyżewska, K. Sala, Wyd. UP w Krakowie, 2020.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron