Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Sławomir Dudzik

Wykształcenie

2015: profesor zwyczajny, Uniwersytet Jagielloński

2011: profesor nauk prawnych (tytuł nadany przez Prezydenta RP)

2006: adiunkt, Uniwersytet Jagielloński

2002: habilitacja, Uniwersytet Jagielloński

1997: doktorat, Uniwersytet Jagielloński

1991: magister prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Doświadczenie Zawodowe

2019: Kierownik Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego

2015: profesor zwyczajny w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego

2006: profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego

1997: adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1991: asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Publikacje

Monografie:

 1. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 1998, pp. 421.
 2. Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2002, pp. 453.
 3. Współpraca Komisji Europejskiej z organami ochrony konkurencji w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, pp. 355.

Redakcja monografii:

 1. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i jego skutki, Zakamycze 2003; (współredaktorzy: S. Biernat, M. Niedźwiedź).
 2. Konstytucja dla Europy - przyszły fundament Unii Europejskiej, Zakamycze 2005.
 3. Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej, Warszawa 2009; (współredaktor S. Biernatem).
 4. Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Wolters Kluwer 2011.
 5. Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Artykuły:

 1. Wnoszenie mienia gminnego do spółek handlowych oraz nadzór nad jego wykorzystaniem, Samorząd Terytorialny, 1993, nr 5, s. 17-26.
 2. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 16 VII 1992 r., I ACz 265/92, - Orzecznictwo Sądów Polskich, 1993, z. 4, poz. 91, s. 206-208.
 3. Tworzenie fundacji komunalnych w świetle prawa polskiego, Rejent, 1993, nr 9, s. 65-93.
 4. Polska regulacja antymonopolowa a inwestycje zagraniczne w Polsce (wybrane zagadnienia), Przegląd Prawa Handlowego, 1994, nr 4, s. 15-20.
 5. Zbycie przedsiębiorstwa a sukcesja praw i obowiązków wynikających z aktów administracyjnych, Państwo i Prawo, 1994, z. 7-8, s. 38-49.
 6. Glosa do wyroku NSA z 27 IX 1994 r., II SA 727/94 (wspólnie z S. Biernatem), Państwo i Prawo, 1995, z. 7, s. 109-116.
 7. Zasada wyłączności jurysdykcji Wspólnoty Europejskiej w sprawach połączeń przedsiębiorstw a uprawnienia państw członkowskich, Państwo i Prawo, 1996, nr 4-5, s. 177-187.
 8. Charakter prawny opłat za wodę i wprowadzanie ścieków, Samorząd Terytorialny, 1996, nr 10, s. 28-40.
 9. Przepisy ogólne ustawy o zamówieniach publicznych po nowelizacji, Państwo i Prawo, 1998, nr 3, s. 48-63.
 10. Podmiotowość prawna sejmiku samorządowego, Samorząd Terytorialny, 1998, nr 3, s. 32-37.
 11. Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie notyfikowanej pomocy państwa dla przedsiębiorstw, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2000, nr 5, s. 2-10.
 12. Bezpośrednia skuteczność przepisów prawa wspólnotowego dotyczących pomocy państwa dla przedsiębiorstw, Państwo i Prawo 2000, z. 7, s. 41-60.
 13. Ochrona konkurencji na rynku kart płatniczych w świetle prawa wspólnotowego (wybrane zagadnienia), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2002, nr. 7, s. 17-26.
 14. Mechanizm wzmocnionej współpracy na tle konstytucyjnych zasad porządku prawnego Unii Europejskiej, Kwartalnik Prawa Publicznego 2003, Nr 1, s. 7-39.
 15. Rola parlamentów krajowych w Unii Europejskiej w świetle projektu konstytucji dla Europy, Wspólnoty Europejskie 2003, nr 11, s. 5-9.
 16. Współpraca państw członkowskich i instytucji wspólnotowych w sprawach pomocy państwa dla przedsiębiorstw. Zagadnienia podstawowe, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2004, nr 1, s. 2-10.
 17. Zasada pomocniczości w przyszłej konstytucji europejskiej, Państwo i Prawo 2004, z. 3, s. 51-62.
 18. Usługi w ogólnym interesie gospodarczym w projekcie dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym, Wspólnoty Europejskie 2005, nr 10, s. 22-28.
 19. Określenie sposobu korzystania z gruntu w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste - konsekwencje dla procesu inwestycyjnego (wspólnie z J.Pisulińskim), Samorząd Terytorialny 2006, nr 5, s. 49-60.
 20. Prawne konsekwencje naruszenia ustawowych zasad sprzedaży napojów alkoholowych (wybrane zagadnienia), Samorząd Terytorialny 2007, nr. 3, s. 62-71.
 21. Enforceability of Regulatory Decisions and Protection of Rights of Telecommunications Undertakings, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Vol. 2008, 1(1), s. 81-108.
 22. Sposoby przekształcania prawa polskiego pod wpływem prawa europejskiego (na przykładzie prawa gospodarczego), Państwo i Prawo 2008, nr 5, s. 3-19.
 23. Zasada subsydiarności na tle aktualnych przemian w Unii Europejskiej, Przegląd Prawa Europejskiego 1999, nr 2, s. 20-37.
 24. The Role of National Courts in Ensuring the Effectiveness of the Standstill Clause in State Aid Cases (Article 88(3) EC), Archivum Iuridicum Cracoviense 2008, Vol. XLI, s. 5-29.
 25. Spółki z udziałem gminy a zamówienia publiczne jednostek samorządu terytorialnego [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - diagnozy i perspektywy, Opole 1997, s. 155-171.
 26. Zasada subsydiarności w prawie Unii Europejskiej [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, t. I, red. S. Dolata, Opole 1998, s. 311-322.
 27. The Concept of Concentration of Undertakings in Regulation 4064/89 of the Council of the European Communities and Polish Anti-Monopoly Law [w:] Introduction to Competition and State Aid Law of the European Union, Central and Eastern European Legal Studies, Vol. I, European Public Law Center, 1998, s. 81-96.
 28. Konstytucyjna pozycja samorządu terytorialnego a perspektywy integracji europejskiej [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, red. C. Mik, Toruń 1999, s. 243 - 276.
 29. Ochrona zaufania a obowiązek rewindykacji nielegalnej pomocy państwa dla przedsiębiorstw na podstawie prawa wspólnotowego [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej w piątą rocznicę utworzenia Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. S. Biernat, Kraków 2000, s. 467-488.
 30. Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w prawie Wspólnoty Europejskiej [w:] Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, red. C. Mik, Toruń 2002, s. 289-313.
 31. Enhanced Cooperation between EU Member States - An Opportunity or a Threat to Poland [w:] The Emerging Constitutional Law of the European Union - German and polish Perspectives, red. A. Bodnar, M. Kowalski, K. Raible, F. Schorkopf, Springer, Heidelberg 2003, s. 239-252.
 32. Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na administrację rządową na przykładzie kooperacyjnego modelu stosowania wspólnotowego prawa konkurencji [w:] Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i jego skutki, red. S. Biernat, S. Dudzik, M. Niedźwiedź, Kraków 2003, s. 231-259.
 33. National Report: Poland [w:] The Modernisation of EU Competition law Enforcement in the European Union. FIDE 2004 National Reports, red. D. Cahill, Cambridge 2004, s. 461-478 (wspólnie z P.K. Rosiakiem).
 34. Rola organów krajowych w sprawach kontroli i nadzoru pomocy państwa dla przedsiębiorstw w wybranych porządkach prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej [w:] Rola i znaczenie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej po integracji Polski z Unia Europejską, red. F. Piontek, W. Piontek, Warszawa-Bielsko Biała-Katowice 2004, s. 129-142.
 35. System instytucjonalny Unii Europejskiej w Konstytucji dla Europy. Zarys problematyki [w:] Konstytucja dla Europy - przyszły fundament Unii Europejskiej, red. S. Dudzik, Zakamycze 2005, s. 221-248.
 36. Wspólnotowa regulacja pomocy państwa dla przedsiębiorstw świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym [w:] Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), red. C. Banasiński, Warszawa 2005, s. 203-217.
 37. National Report: Poland [w:] State Aid: the effective application of EU state aid procedures: From a plan to grant aid to the recovery of illegal aid – the role of national law and practice, red. X. L. Xenopoulos, General Rapporteur P.F. Nemitz, Nicosia 2006, s. 185-206.
 38. National Report: Poland [w:] The Effective Application of EU State Aid Procedures. The Role of National Law and Practice, red. P. F. Nemitz, Kluwer Law International 2007, s. 323-342.
 39. Unia Europejska [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, red. P. Sarnecki, Warszawa 2007, s. 15-63
 40. El mercado de la electricidad en Polonia [w:] La construcción del mercado europeo de la energía, red. Gonzalo Maestro Buelga, Miguel Angel García Herrera, Eduardo Virgala Fororuia, Granada 2011, s. 169-194 (wspólnie z M. Nowaczek-Zaremba).
 41. Publiczny charakter zadań samorządu terytorialnego a działalność gospodarcza gminy - praca opublikowana w materiałach (Abstrakty) IV Ogólnopolskich Dni Prawniczych Harmonizacja prawa polskiego ze standardami europejskimi, Kraków, 23-26 maja 1996 r., s. 1/I - 10/I.
 42. Życie naukowe krakowskiego ośrodka prawniczego w okresie od 1 maja 1990 roku do 31 grudnia 1991 roku, Krakowskie Studia Prawnicze, 1992, rok XXV, s. 101-112.
 43. Erwerb von Immobilien in Polen (wspólnie z J. Górskim), Investition & Information, 1993, nr 8, s. 13-17.
 44. Sytuacja prawno-organizacyjna Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich (wspólnie z J. Górskim i K. Płeszką), Biuletyn Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Oddziału w Krakowie, 1993, nr 1, 8 stron.
 45. Życie naukowe krakowskiego ośrodka prawniczego w okresie od 1 stycznia 1992 roku do 31 grudnia 1993 roku, Krakowskie Studia Prawnicze, 1993-1994, rok XXVI-XXVII, s. 93-106.
 46. Kontrowersje wokół koncesji komunalnej (wspólnie z S. Biernatem), Rzeczpospolita, 1995, nr 39, s. 18.
 47. Dwanaście opinii w sprawie projektów ustaw reformujących Centrum Gospodarcze Rządu (wspólnie z S. Biernatem) [w:] Reforma Centrum Gospodarczego Rządu. Ekspertyzy i informacje do rządowych projektów ustaw, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 1996, s. 121-175.
 48. Spółka z udziałem gminy uczestnikiem postępowania o zamówienie publiczne, Biuletyn Informacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 1997, nr 2, s. 6-10.
 49. Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych, Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych, 1998, oraz Zamówienia Publiczne - Doradca, 1998, nr 9, s. 36-39.
 50. IGC 2000 and the institutional reforms necessitated by the enlargement: Some practical reflections from the perspective of the candidate states (wspólnie z S. Biernatem); praca opubl. w 2000 r. w internecie:http://www.consuniv.org/frame_en.html, 8 stron.
 51. Recenzja książki: E. Wojtaszek Mik: Umowa franchisingu w świetle prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej i polskiego prawa antymonopolowego' Toruń 2001, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2003, Nr 2, s. 483-488.
 52. Zasada subsydiarności w projekcie przyszłej Konstytucji Europejskiej, PECSA Informuje, 2003, Nr 1, s. 3-5.
 53. Głos w dyskusji [w:] Regulacja rynku telekomunikacyjnego. Stwierdzanie znaczącej pozycji rynkowej operatorów - problemy proceduralne, red. M. Kulesza, A. Szpor, Warszawa 2005, s. 121-122 i 133-34.
 54. Konstytucja dla Europy - wprowadzenie (publikacja elektroniczna na dysku CD pt. Konstytucje, dołączonym do Gazety Prawnej z 2005, nr 84, 15 stron wydruku).
 55. Recenzja książki: C. Mik, W. Czapliński, Traktat o Unii Europejskiej, Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005, Europejski Przegląd Sądowy 2006, nr 3, s. 62-64.
 56. Opinia Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych w sprawie projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawionego w dniu 12 listopada 2010 r. Sejmowi RP przez Prezydenta RP (druk nr 3598), Przegląd Legislacyjny 2011, nr 1, s. 170-178 (opracowanie).
 57. Prawo konkurencji Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony (artykuł recenzyjny), Państwo i Prawo 2011, z. 5, s. 84-92
 58. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w świetle unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa dla przedsiębiorstw, Gdańskie Studia Prawnicze, 2011, t. XXV, Księga jubileuszowa Profesora Zdzisława Brodeckiego, s. 95-124.
 59. Procesowe nadużycie prawa jako przesłanka naruszenia art. 102 TFUE, Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 1, s. 17-25.
 60. The Court of the Last Word. Competences of the Polish Constitutional Tribunal in the Review of European Union Law, Yearbook of Polish European Studies 2012, nr 15, s. 225-258 (wspólnie z N. Półtorak).
 61. Zgody szczególne na dokonanie koncentracji (wybrane zagadnienia), Europejski Przegląd Sądowy 2014, nr 7, s. 4-10.
 62. Gospodarowanie częstotliwościami radiowymi w prawie Unii Europejskiej, Europejski Przegląd Sądowy 2015, nr 3, s. 4-12
 63. Wyznaczanie rynków produktowych w ramach kontroli koncentracji sieci sklepów wielkopowierzchniowych. W kierunku konwergencji praktyk krajowych i unijnych?, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 6, s. 8-21, (wspólnie z A.Tombińskim)
 64. Kontrola koncentracji w świetle ostatnich zmian ustawowych, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 2, s. 27-41.
 65. Szkoła wyższa jako przedsiębiorstwo w prawie pomocy państwa Unii Europejskiej [w:] Wybrane zagadnienia dotyczące finansowania uczelni, red. J. Barcz, J. Wilkin, Warszawa 2011, s. 65-79.
 66. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Zjednoczeni w różnorodności? [w:] Unia Europejska: zjednoczeni w różnorodności, red. C. Mik, Warszawa 2012, s. 385-409.
 67. Konstytucyjne ramy polskiego prawa energetycznego [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, t. I, Warszawa 2012, s. 697-708.
 68. Ewolucja unijnego rynku wewnętrznego w zakresie handlu uzbrojeniem [w:] Unia Europejska a obrót towarami strategicznymi. Nowe regulacje – nowe wyzwania, red. J. Barcz, J. Bokszczanin, Warszawa 2013, s. 43-74 (wspólnie z P. Sitarkiem).
 69. Przekształcenia ustroju administracji publicznej w Polsce pod wpływem prawa Unii Europejskiej [w:] System prawa administracyjnego. Europeizacja prawa administracyjnego, t. 3, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck i Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2014, s. 491-553 (wspólnie z I. Kawką).
 70. Przekształcenia polskiego prawa energetycznego pod wpływem prawa Unii Europejskiej [w:] System prawa administracyjnego. Europeizacja prawa administracyjnego, t. 3, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck i Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2014, s. 674-693.
 71. Implementation of the Third Energy Package in Poland [w:] El Mercado europeo de la energía después del tercer paquete legislativo, red. G. Maestro Buelga, M.A. García Herrera, E. Virgala Foruria, Granada 2014, s. 243-260 (wspólnie z M. Okręglicką-Mazur).
 72. Recenzja książki K. Kowalik-Bańczyk Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych - w kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej, Warszawa 2012, Kwartalnik Prawa Publicznego 2013, nr 4, s. 89-96.
 73. Kontrola koncentracji w świetle ostatnich zmian ustawowych, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2015, Seria antymonopolowa nr 2 (4), s. 27-41.
 74. Gospodarowanie częstotliwościami radiowymi w prawie Unii Europejskiej, Europejski Przegląd Sądowy, 2015 nr 3 (114), s. 4-12.
 75. Pojęcie pomocy państwa oraz rola sądów krajowych w egzekwowaniu prawa pomocy państwa Unii Europejskiej: wprowadzenie i wyrok TS z 11.07.1996 r. w sprawie C-39/94 Syndicat français de l’Express international (SFEI) i inni przeciwko La Poste i inni, Europejski Przegląd Sądowy, 2016 nr 1 (124), s. 44-50.
 76. Wymóg selektywności środka pomocowego w prawie Unii Europejskiej : wprowadzenie i wyrok TS z 8.11.2001 r. w sprawie C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmbH, Wieterdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH przeciwko Finanzlandesdirektion für Kärnten, Europejski Przegląd Sądowy, 2016 nr 4 (127), s. 42-48.
 77. Szczególne krajowe techniki legislacyjne w zakresie podatków bezpośrednich a prawo pomocy państwa Unii Europejskiej: wprowadzenie i wyrok TS z 15.11.2011 r. w sprawach połączonych: C-106/09 P i C-107/09 P Komisja Europejska przeciwko Government of Gibraltar i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Europejski Przegląd Sądowy, 2016 nr 5 (128), s. 51-57.
 78. Publiczny sektor gospodarczy jako potencjalne źródło pomocy państwa w prawie Unii Europejskiej: wprowadzenie i wyrok TS z 16.05.2002 r. w sprawie C-482/99 Republika Francuska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Stardust), Europejski Przegląd Sądowy, 2016 nr 3 (126), s. 43-51.
 79. Przesłanki zakłócenia konkurencji i wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi w prawie pomocy państwa Unii Europejskiej: wprowadzenie i wyrok TS z 17.09.1980 r. w sprawie 730/79 Philip Morris Holland BV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Europejski Przegląd Sądowy, 2016 nr 6 (129), s. 50-55.
 80. Kompetencje Rady Unii Europejskiej w sprawach pomocy państwa : wprowadzenie i wyrok TS z 29.06.2002 r. w sprawie C-110/02 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Radzie Unii Europejskiej, Europejski Przegląd Sądowy, 2016 nr 9 (132), s. 51-58.
 81. Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie pomocy państwa niezgodnej z prawem: wprowadzenie i wyrok TS z 21.03.1990 r. w sprawie C-142/87 Królestwo Belgii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Europejski Przegląd Sądowy, 2016, Stosowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przez sądy w świetle doświadczeń polskich i francuskich nr 8 (131), s. 51-56.
 82. Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie pomocy państwa podlegającej zgłoszeniu: wprowadzenie i wyrok TS z 11.12.1973 r. w sprawie 120/73 Gebrüder Lorenz GmbH przeciwko Republice Federalnej Niemiec i Land Rheinland-Pfalz, Europejski Przegląd Sądowy, 2016 nr 7 (130), s. 49-53.
 83. Penalties applicable to infringements of the provisions of Regulation No 714/2009 in Polish Energy Law, [w:] Multilevel regulation and government in energy markets: implementation of the Third package and promotion of renewable energy, 2016, s. 173-188.
 84. Obowiązki sądów krajowych w odniesieniu do zwrotu pomocy państwa niezgodnej z prawem UE: wprowadzenie i wyrok TS z 12.02.2008 r. w sprawie C-199/06 Centre d'exportation du livre français (CELF) i Ministre de la Culture et de la Communication przeciwko Société internationale de diffusion et d'édition (SIDE), Europejski Przegląd Sądowy, 2016 nr 12 (135), s. 46-53.
 85. Legitymacja skargowa w postępowaniach przed sądami unijnymi w sprawach pomocy państwa: wprowadzenie i wyrok TS z 19.12.2013 r. w sprawie C-274/12 P Telefónica SA przeciwko Komisji Europejskiej, Europejski Przegląd Sądowy, 2016 nr 10 (133), s. 49-56
 86. Egzekwowanie unijnego prawa pomocy państwa przez sądy krajowe w sprawach podatków i opłat : wprowadzenie i wyrok TS z 5.10.2006 r. w sprawie C-368/04 Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH i inni przeciwko Finanzlandesdirektion für Tirol i inni, Europejski Przegląd Sądowy, 2016 nr 11 (134), s. 51-57
 87. Rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w prawie pomocy państwa Unii Europejskiej : wprowadzenie i wyrok TS z 24.07.2003 r. w sprawie C-280/00 Altmark Trans GmbH i inni przeciwko Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Europejski Przegląd Sądowy, 2016, nr 2 (125), s. 46-52.
 88. Węgierskie i polskie specjalne podatki obrotowe w świetle prawa pomocy państwa Unii Europejskiej, Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, 2017, s. 753-766.
 89. Słowo wstępne, Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu: wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich, 2017, s. IX-XII, wspólnie z B. Iwańską, N. Półtorak.
 90. Słowo wstępne, [w:] Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, 2018, s. 9-13.
 91. Poszkodowany deliktem antymonopolowym w prawie USA i Unii Europejskiej : artykuł recenzyjny monografii Marka K. Kolasińskiego, Instrumenty prawne przysługujące poszkodowanym lub zagrożonym naruszeniem prawa antymonopolowego w prawie Stanów Zjednoczonych i w prawie Unii Europejskiej, TNOiK, Toruń 2016, ss. 570, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2019, Seria antymonopolowa nr 2 (8), s. 107-11.
 92. Ochrona danych osobowych w działalności profesjonalnych uczestników rynku funduszy inwestycyjnych, Europejski Przegląd Sądowy, 2019 nr 4 (163), s. 12-22, wspólnie z J Błachutem.
 93. Unijne prawo pomocy państwa, Kamienie milowe orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: obywatelstwo unijne, zamówienia publiczne, ochrona środowiska, pomoc państwa, fundusze unijne, prawo autorskie, 2019, s. 496-688.

Informacje Dodatkowe

 1. I miejsce w kategorii rozpraw habilitacyjnych w XXXIX Konkursie Państwa i Prawa na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie z zakresu prawa (Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Kraków 2002)
 2. Nagrody dydaktyczne:
  • II nagroda w XLVIII Konkursie Państwowo-Prawnym za najlepsze prace doktorskie z zakresu nauk prawnych dla dr Katarzyny Toszy za pracę Efektywności w unijnym prawie konkurencji przygotowaną pod moim kierunkiem.
  • Diamentowy Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla mojego doktoranta Kamila Dobosza (2013).
 3. Członek Rad Naukowych następujących czasopism naukowych: Wroclaw Review of Law, Administration & Economics (Uniwersytet Wrocławski), Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (Uniwersytet Warszawski) oraz Rocznik Administracji Publicznej (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego (Uniwersytet Jagielloński).
 4. Członek międzynarodowych towarzystw naukowych: Academic Society for Competition Law (ASCOLA) i Societas Iuris Publici Europaei (SIPE).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron